| |

รามเกียรติ์, บทร้อยแก้วบรรยายภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เอกสารอ้างอิง

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ , 2544.

คำสำคัญ

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory