| |   เข้าสู่ระบบ

ลิลิตพงศาวดารเหนือ

เนื้อเรื่องย่อ

เรื่องลิลิตพงศาวดารเหนือนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงได้เนื้อความจากพงศาวดารเหนือ โดยทรงนำบางตอนจากวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ มาแทรกไว้ด้วย เช่น บทชมธรรมชาติจากลิลิตพระลอ คำสอนจากสุภาษิตพระร่วง และเรื่องพาลีสอนน้อง นอกจากนั้นยังมี ตำราดูนรลักษณ์ ตำราดูแมว และตำราทำนายตุ๊กแกร้อง 

ผู้เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง

ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. ลิลิตพงศาวดารเหนือ. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2510. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัยธวัช  เภกะนันทน์  ณ เมรุวัดธาตุทอง  พระโขนง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2510)

คำสำคัญ

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory