| |   เข้าสู่ระบบ

นิบาตชาดก

เนื้อเรื่องย่อ

นิบาตชาดกมีเนื้อหากล่าวถึงพระอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์  โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังและการกลับชาติมาเกิดของบุคคลในสมัยพุทธกาล  มีการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระจริยวัตรของพระโพธิสัตว์และพระสาวก  บางเรื่องพระโพธิสัตว์ก็ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์  เพื่อแสดงหลักธรรมคำสอนตามที่มีผู้ปรารภ  และแสดงแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา   

วัตถุประสงค์

ผู้เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง

ศิลปากร, กรม. นิบาตชาดก. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2540.

คำสำคัญ

หมายเหตุ

พระพุทธโฆษาจารย์เป็นผู้รวบรวม

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory