| |   เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับโครงการ

วรรณคดีไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีวรรณคดีมากมายหลายร้อยเรื่อง ทั้งที่เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ และวรรณกรรมมุขปาฐะคือเรื่องที่เล่าต่อสืบทอดกันมา มีรูปแบบคำประพันธ์และเนื้อหาที่หลากหลาย วรรณคดีไทยเหล่านี้ทรงคุณค่าในแง่ของงานวรรณกรรมอีกทั้งยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ โลกทัศน์ ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานของบรรพบุรุษไทยเราเป็นอย่างดี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้จัดทำหนังสืออ้างอิงประเภทนามานุกรมเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนี้ขึ้นมา 3 ชุด ได้แก่ 1. ชื่อวรรณคดี 2. ชื่อผู้แต่ง และ 3. ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ ซึ่งหนังสือนามานุกรมทั้ง 3 ชุด ได้รวบรวมรายชื่อที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทย พร้อมทั้งคำอธิบาย ที่มาที่ไปของคำเหล่านี้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวรรณคดีไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การจัดทำนามานุกรมได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีไทยหลายท่านมาร่วมจัดทำ เพื่อให้ข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทยมีความถูกต้องมากที่สุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จึงเห็นว่าข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทยมีประโยชน์และสมควรจัดทำ "ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย" ให้บริการในเว็บไซท์ของศูนย์ฯ โดยจัดทำข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย หมวดชื่อวรรณคดี ก่อนเป็นอันดับแรก

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory