เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  28 ก.ย. 2560

ไทลื้อ (หย่วน พะเยา) 2

รหัสบ้าน : N_PYO_560301_002

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   แสงดา สมฤทธิ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   31
ตำบล :   หย่วน 
อำเภอ :   เชียงคำ
จังหวัด :   พะเยา
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทย
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ทำโฮมสเตย์

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ตะวันออก
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่วปั้นหยา 
วัสดุหลังคา :    วัสดุธรรมชาติ 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   ณัฐชาติ โกสินทรานนท์

See also

บรรณานุกรม

  • ฐาปนีย์ เครือระยา และคณะ. เรือนพื้นถิ่นล้านนา = Lanna vernacular houses (เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558), 49.