เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  27 ก.ย. 2560

มอญ (บ้านม่วง ราชบุรี) 2

รหัสบ้าน : C_RBR_700510_002

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   สง่า ชุบคำ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   36
ตำบล :   บ้านม่วง 
อำเภอ :   บ้านโป่ง
จังหวัด :   ราชบุรี
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   มอญ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   เกษตรกร
หมายเหตุ :   ทำนา

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2442
ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ตะวันออก
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่วสูงแบบเรือนไทย 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน , กระเบื้องว่าว , สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • อรศิริ ปาณินท์. เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ = Thai-Mon vernacular houses (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 142-145.