เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  27 ก.ย. 2560

มอญ (ขนอนหลวง พระนครศรีอยุธยา) 4

รหัสบ้าน : C_AYA_140618_004

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   สำรวย ทำสมุทร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   41
ตำบล :   ขนอนหลวง 
อำเภอ :   บางปะอิน
จังหวัด :   พระนครศรีอยุธยา
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   มอญ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   รับจ้าง
หมายเหตุ :   อาสาสมัครสาธารณสุข

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2462
ทำเลที่ตั้ง :   ติดน้ำ
ทิศทางหน้าเรือน :   ตะวันตก
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่วสูงแบบเรือนไทย 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • อรศิริ ปาณินท์. เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ = Thai-Mon vernacular houses (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 122-125.