เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  27 ก.ย. 2560

มอญ (บางเตย ปทุมธานี) 5

รหัสบ้าน : C_PTE_130701_005

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ชด ลายนวล
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   3
ตำบล :   บางเตย 
อำเภอ :   สามโคก
จังหวัด :   ปทุมธานี
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   มอญ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2502
ทำเลที่ตั้ง :   ติดน้ำ
ทิศทางหน้าเรือน :   ตะวันตก
ลักษณะเรือน :    ติดพื้นดิน 
จำนวนชั้น :   2
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • อรศิริ ปาณินท์. เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ = Thai-Mon vernacular houses (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 56-59.