เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  8 มิ.ย. 2563

จีน (ทับเที่ยง ตรัง) 5

รหัสบ้าน : S_TRG_920101_005

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   วัลลภา ลุกยี้
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   17-19
ตำบล :   ทับเที่ยง 
อำเภอ :   เมือง
จังหวัด :   ตรัง
ภาค :   ภาคใต้

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทย-จีน
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ค้าขาย

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะเรือน :    ตึกแถว 
จำนวนชั้น :   2
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน 
วัสดุผนัง :    คอนกรีต , อิฐ 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • ปัทม์ วงค์ประดิษฐ์. การศึกษาพัฒนาการรูปแบบของตึกแถวจังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 186-194.