เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  23 ก.ค. 2562

ไทย (บ้านกร่าง สุพรรณบุรี)

รหัสบ้าน : C_SP_720502_002

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ละออ คล้ายสินท์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   77
ตำบล :   บ้านกร่าง 
อำเภอ :   ศรีประจันต์
จังหวัด :   สุพรรณบุรี
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทย
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ข้าราชการ

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ไม่มีข้อมูล
ทิศทางหน้าเรือน :   ไม่มีข้อมูล
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องว่าว , สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   สิริชัย ร้อยเที่ยง

See also

บรรณานุกรม

  • เกรียงไกร เกิดศิริ. การจัดการองค์ความรู้ใช้วัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคกลาง (กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคกลาง การเคหะแห่งชาติ, 2556), 418-421.