เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  8 พ.ย. 2561

ไทดำ (วังไคร้ เพชรบุรี) 3

รหัสบ้าน : C_PB_760507_003

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   สันติ พันธุ์เชื้อ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   138
ตำบล :   วังไคร้ 
อำเภอ :   ท่ายาง
จังหวัด :   เพชรบุรี
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทดำ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ไม่มีข้อมูล
ทิศทางหน้าเรือน :   ไม่มีข้อมูล
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องซีเมนต์ 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง , ไม้ไผ่ 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   สิริชัย ร้อยเที่ยง

See also

บรรณานุกรม

  • เกรียงไกร  เกิดศิริ. การจัดการองค์ความรู้ใช้วัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคกลาง (กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคกลาง, 2556), 254.