เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  25 ต.ค. 2561

ไทย (ลาดชิด พระนครศรีอยุธยา) 2

รหัสบ้าน : C_AY_140814_002

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   วรากรณ์ ยิ่งแก้ว
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   22
ตำบล :   ลาดชิด 
อำเภอ :   ผักไห่
จังหวัด :   พระนครศรีอยุธยา
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทย
ศาสนาความเชื่อ :   ไม่มีข้อมูล 
อาชีพ :   รับจ้าง

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ไม่มีข้อมูล
ทิศทางหน้าเรือน :   ไม่มีข้อมูล
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่วสูงแบบเรือนไทย , เพิง 
วัสดุหลังคา :    สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   สิริชัย ร้อยเที่ยง

See also

บรรณานุกรม

  • เกรียงไกร  เกิดศิริ. การจัดการองค์ความรู้ใช้วัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคกลาง (กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคกลาง, 2556), 216.