เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  1 มิ.ย. 2561

ลัวะ (มัล ปรัย) (ป่ากลาง น่าน) 3

รหัสบ้าน : N_NN_550513_003

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   อุดม พนะสันต์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   19
ตำบล :   ป่ากลาง 
อำเภอ :   ปัว
จังหวัด :   น่าน
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ลัวะ
ศาสนาความเชื่อ :   สิ่งเหนือธรรมชาติ 
อาชีพ :   รับจ้างทั่วไป

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ริมถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ตะวันตก
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    วัสดุธรรมชาติ 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   สิริชัย ร้อยเที่ยง

See also

บรรณานุกรม

  • อรรถรัตน์ ฆะสันต์. คติความเชื่อและภูมิปัญญาซึ่งสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน ผังหมู่บ้านและบ้านเรือนของชุมชนชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทย = Ritualbelieve and local wisdom in relation with villagesettlement and houses of the Wa athnic in Thailand ([กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 60-63.