เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  17 ม.ค. 2561

มอญ (เขาทอง นครสวรรค์) 3

รหัสบ้าน : C_NSN_601007_003

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ประเทือง คำแก้ว
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   160/2
ตำบล :   เขาทอง 
อำเภอ :   พยุหะคีรี
จังหวัด :   นครสวรรค์
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   มอญ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   เกษตรกรรม

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2482
ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   เหนือ
ลักษณะเรือน :    ติดพื้นดิน 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • อรศิริ ปาณินท์. เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ = Thai-Mon vernacular houses (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 259-262.