เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  16 ธ.ค. 2560

มอญ (หนองลู กาญจนบุรี) 3

รหัสบ้าน : C_RBR_710801_003

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   กุนใจ หงษาวดี
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   54
ตำบล :   หนองลู 
อำเภอ :   สังขละบุรี
จังหวัด :   กาญจนบุรี
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   มอญ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   รับจ้าง
หมายเหตุ :   ตัดผม

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2522
ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   เหนือ
ลักษณะเรือน :    ติดพื้นดิน 
จำนวนชั้น :   2
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • อรศิริ ปาณินท์. เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ = Thai-Mon vernacular houses (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 223-227.