เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  14 ธ.ค. 2560

มอญ (สร้อยฟ้า ราชบุรี) 5

รหัสบ้าน : C_RBR_700712_005

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ดอกไม้ สนกาว
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   20/1
ตำบล :   สร้อยฟ้า 
อำเภอ :   โพธาราม
จังหวัด :   ราชบุรี
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   มอญ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2502
ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ตะวันออก
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • อรศิริ ปาณินท์. เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ = Thai-Mon vernacular houses (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 202-205.