เรือนพื้นถิ่น ข่าว/ปกิณกะ


อัพเดต  7 พ.ย. 2560

การประชุมวิชาการ เรื่อง คาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น


ข่าว/ปกิณกะ

 • วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
  ในความร่วมมือระหว่าง
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างชายฝั่งทะเลตะวันออก ในเขตจังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส - 
  การเคหะแห่งชาติ - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
  ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
  ลงทะเบียนที่นี่ https://goo.gl/forms/SXrhdak2SLl4rkgQ2