เรือนพื้นถิ่น ข่าว/ปกิณกะ


อัพเดต  18 ต.ค. 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ : ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม 2560


ข่าว/ปกิณกะ

 • ชุดโครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ เรื่อง "พระพุทธศาสนาเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11-ปัจจุบัน)" ปีที่ 2
  ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม | 2560"
  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน
   
  ลงทะเบียนในแบบลงทะเบียนออนไลน์ ตามลิงก์ดังต่อไปนี้ : https://goo.gl/forms/c6NpZdSNuwqvvRmz1