ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

มองอาเซียนผ่านวรรณกรรม 4/4 : พระลักพระลาม มีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน


รายละเอียด

วิดีโอนี้เป็นการชี้ชวนให้ศึกษาอิทธิพลของอิสลามในวรรณกรรมมลายู เนื่องจากประชากรส่วนหนึ่งของอาเซียนนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก หากได้เรียนรู้และเข้าใจความคิดของผู้คนผ่านงานวรรณกรรม ย่อมทำให้เข้าในเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไรมากขึ้น

บรรยายโดย อ.คมกฤษณ์ วรเดชนัยนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่บรรยาย: วันที่ 19 ธันวาคม 2556

  • ลิขสิทธิ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
close