ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

ในความเหมือนมีความต่าง: สายสัมพันธ์ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานโบราณคดี 3/5


รายละเอียด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ผาสุข อินทราวุธ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอมุมมองเรื่องอาเซียน ผ่านสายสัมพันธ์ของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหลักฐานทางโบราณคดี โดยพบว่า ในอดีตผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้มีลักษณะ ร่วมบางอย่างซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียและจีนควบคู่กัน แต่ด้วยลักษณะความเชื่อและวิถีคิดที่ปรากฏอยู่ในแต่ละท้องถิ่น จึงทำให้แต่ละพื้นที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากหลักฐานทางโบราณคดีแล้ว วรรณกรรมมีส่วนสำคัญในการเรียนรู้ คติ ความเชื่อและแนวคิดของผู้คน
วันที่บรรยาย: 12 พฤศจิกกายน 2556

  • ลิขสิทธิ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
close