ฟิลิปปินส์ - ศิลปะการแสดง          ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศิลปะการแสดงในฟิลิปปินส์ย่อมมีความหลากหลายตามไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมประวัติความเป็นมาและสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่เช่นในเกาะลูซอน ประกอบไปด้วยชาว Ifugao Benquet Kalinga Bontoc Apayo,Kalinga คนเหล่านี้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากฮินดู-พุทธและสเปน ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม กลายเป็นการแสดงพื้นเมืองที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นเช่น การแสดง Idaw Banga Idudu Ragsaksakan เป็นต้น ส่วนการแสดงในมินดาเนาพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศมีชาวมุสลิมหรือ “โมโร”เป็นส่วนมาก การแสดงที่มีชื่อเสียงได้แก่ Singkil,Kini Kini,Pangalay และAsik ชุดที่ใส่ทำการแสดงได้อิทธิพลจากอาหรับและตะวันออกกลาง (PHILIPPINES (FILIPINO) CULTURAL AND FOLK DANCES, 2016)   

          ขณะที่ในวิสายาส์ การแสดงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักที่สุดของชาวฟิลิปปินส์นั้น ได้แก่  ตินิคลิ่ง (Tinikling) เป็นการเต้นรำเลียนแบบการเคลื่อนไหวของนก  Tikling เป็นการแสดงแบบดั้งเดิมของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในช่วงสเปนเป็นเจ้าอาณานิคม มีผู้แสดงเป็นชายและหญิง ผู้หญิงสวมชุด  balintawak  หรือ patadyong ผู้ชายสวมเสื้อ barong tagalog เป็นผ้าทำจากใยสับปะรด อุปกรณ์การแสดงประกอบด้วยลำไม้ไผ่ ลักษณะการแสดงเป็นการเต้นแบบก้าวกระโดด 5 จังหวะ ในช่วง 4 จังหวะแรกคู่เต้นรำจะยืนตรงข้ามกัน ในช่วงจังหวะสุดท้ายทั้งคู่จะเริ่มเต้นรำอยู่ข้างเดียวกันระหว่างลำไม้ไผ่ 2 ลำ ซึ่งลำไม้ไผ่นี้ใช้เป็นเครื่องเคาะจังหวะด้วย โดยผู้จับไม้เคาะลำไม้กระทบกับพื้น และเคาะลำไม้กระทบกัน ในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การแสดงชนิดนี้นิยมแสดงในวันชาติฟิลิปปินส์เพื่อเฉลิมฉลองอิสรภาพที่ได้รับจากสเปน เป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมของชาวฟิลิปปินส์ (Wikipedia, 2016)

           ส่วนเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์คือ Kulintang ชื่อดังกล่าวเป็นทั้งชื่อเครื่องดนตรีและวงมโหรี ในหนึ่งวงประกอบด้วยเครื่องดนตรี 5 ชิ้น คือ 1.Kulintang เป็นเครื่องเคาะประกอบด้วยฆ้องทำจากทองเหลือง 7-9 ชิ้น 2. Dabakan ประกอบไปด้วย กลองและไม้ตี หนังกลองมักทำมาจากหนังแพะ หนังวัว และหนังจิ้งจก 3. Babendir ลักษณะคล้ายฆ้องมีไม้เคาะ เป็นเครื่องให้จังหวะ 4. Agung เป็นเครื่องดนตรีทำจากโลหะลักษณะคล้ายฆ้องชนิดแขวน 5. Gandingan มีลักษณะคล้ายฆ้อง เป็นเครื่องดนตรีให้จังหวะที่มีลักษณะพิเศษสามารถส่งสัญญาณระหว่างบุคคลได้ (Maguindanao Kulintang, 2016)

           ในปัจจุบันศิลปะการแสดงและเครื่องดนตรีเหล่านี้มักจัดแสดงขึ้นในงานสำคัญของชาติและงานเฉลิมฉลองและการประกอบพีกรรมต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ ในขณะเดียวกันยังแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ ทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ ดังนั้นศิลปะการแสดงและเครื่องดนตรีจึงมิใช่เพียงการกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังสามารถเป็นตัวแทนวัฒนธรรมของประเทศที่อีกด้วย

บรรณานุกรม

    Maguindanao Kulintang. (2016). Retrieved May 30, 2016, from PHILIPPINES GENERATIONS Web site: http://www.philippinegenerations.org/2009/08/maguindanao-kulintang.html

    PHILIPPINES (FILIPINO) CULTURAL AND FOLK DANCES. (2016). Retrieved May 30, 2016, from www.blogspot.com Web site: http://philippinesculturalfolkdances.blogspot.com/

    Wikipedia. (2016, May 16). Tinikling. Retrieved May 31, 2016, from Wikipedia The Free Encyclopedia Web site: https://en.wikipedia.org/wiki/Tinikling