Database of Southeast Asian Sociocultural Information

ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มองไปข้างหน้า ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 4/4


Description

ศ.ดร..ธเนศ ได้ชี้ชวนให้ประชาชนร่วมสร้างอาเซียนในรูปแบบประชาสังคม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของชุมชนและผู้คน บนพื้นฐานร่วมของความเชื่อ ดินแดน และปฏิสัมพันธ์ข้ามรัฐชาติ
ผู้บรรยาย: ศ.ดร .ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
วันที่บรรยาย: 8 พฤษภาคม 2557

  • License : Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
close