ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับโครงการ :

ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเรียนรู้และทำความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านในมิติต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งความรู้ความเข้าใจด้าน“สังคม-วัฒนธรรม”ของประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นำไปสู่การสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกันของผู้คน ซึ่งนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

การให้บริการเป็นลักษณะคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัล ที่รวบรวมข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลายแหล่ง อาทิ หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ แล้วนำมาประมวลเป็นบทอรรถาธิบายขนาดสั้นเพื่อให้เข้าใจสภาพโดยรวม ข้อมูลบางประเภทเช่น ภาพถ่ายส่วนใหญ่ขออนุญาตนำมาใช้จากแหล่งข้อมูลอื่น เป็นภาพถ่ายที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของ ศมส. การดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้โดยวัตถุประสงค์อื่น ผู้ใช้ข้อมูลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเจ้าของลิขสิทธิ์

ทั้งนี้รูปแบบของข้อมูลที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ฐานข้อมูล มีทั้งที่เป็นบทอรรถาธิบาย ภาพถ่าย และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ เช่น อีบุ๊ก นิทรรศการออนไลน์

ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้ประโยชน์สำหรับการวิจัยและการศึกษา มิได้เพื่อหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์

ทีม :

รัตนาพร เจียงคำ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ | E-mail : rattanaporn.c@sac.or.th
ธนาภา อึ้งธนาภา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ | E-mail : tannpha.e@sac.or.th


ติดต่อเรา :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170
อีเมล์: database@sac.or.th โทร: 028809429 ต่อ 3803
close