บทความชาติพันธุ์คัดสรรจากวารสารสยามสมาคม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล   

บทความชาติพันธุ์คัดสรรจากวารสารสยามสมาคม

               จากการพิจารณาข้อเขียนในวารสารสยามสมาคมซึ่งได้รับการตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.  2464-2520 ปรากฏว่ามีข้อเขียนจำนวนมากกว่า 100 เรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ในสังคมไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง นอกจากข้อมูลที่ปรากฏจะกล่าวถึงกลุ่มคนหลากชาติพันธุ์ในหลายพื้นที่แล้ว ยังมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับความรู้ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ คติชนวิทยา ฯลฯ อีกด้วย

               ดังนั้น เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาคัดเลือกข้อเขียนขึ้นเว็บไซท์ของโครงการหนังสือเก่าชาวสยาม เราจึงอาจจำแนกข้อเขียนได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

 

กลุ่มที่ 1. ตัวบทด้านชาติพันธุ์วรรณาที่เขียนโดยข้าราชการท้องถิ่นชาวไทย

               ข้อเขียนทั้ง 5 เรื่องได้รับการเรียบเรียงขึ้นโดยข้าราชการสยามที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคตามคำร้องขอของกรรมการสยามสมาคมซึ่งมีความคิดที่จะสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ปกครองส่วนภูมิภาคของสยาม ด้วยการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลส่งกลับมายังส่วนกลาง ภายในข้อเขียนจะแบ่งเนื้อออกเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามชุดคำถามที่กรรมการของสยามสมาคมสนใจใคร่รู้  ทั้งนี้  เนื่องจากผู้อ่านวารสารสยามสมาคมส่วนใหญ่คือชาวต่างชาติและชนชั้นนำสยามที่มีความรู้ทางภาษาตะวันตก ดังนั้น ข้อเขียนที่เรียบเรียงจากข้อมูลท้องถิ่นของสยามจึงได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยข้าราชการชาวต่างชาติ เพื่อนำเสนอคู่กับบทความพากษ์ภาษาไทยในวารสารสยามสมาคมเล่มเดียวกัน
               ลักษณะเด่นของบทความในกลุ่มนี้มีหลายประการ หากที่สำคัญก็คือการให้ข้อมูลพื้นฐานด้านชาติพันธุ์วรรณาซึ่งเอื้อต่อการทำความเข้าใจการธำรงชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในสยามภายใต้มิติทางประวัติศาสตร์ อาทิ รูปพรรณสัณฐาน การแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม ถิ่นที่อยู่ ทำเล ขนบธรรมเนียม อาหาร รูปแบบการบริโภค การกสิกรรมและวิธีการล่าสัตว์ การคมนาคม การค้า หัตถกรรม ตลอดจนลัทธิความเชื่อ ธรรมเนียมการปกครอง ศิลปวิทยาการของแต่ละชาติพันธุ์ เป็นต้น  และหากกล่าวจากมุมมองของผู้เขียนและผู้อ่านในช่วงเวลาที่ข้อเขียนได้รับการเขียนขึ้นแล้ว ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นล้วนเป็นประเด็นความรู้ด้านชาติพันธุ์ที่ปัญญาชนสยามและชาวต่างชาติในขณะนั้นให้ความสนใจเนื่องจากเป็นประโยชน์ทั้งต่อการจัดการปกครองของรัฐบาลสยามและการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ถูกมองว่า “ด้อยวัฒนธรรม”  ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศสยาม  อาจกล่าวได้ว่า ข้อเขียนทั้ง 5 เรื่องนับได้ว่าเป็นงานสำรวจด้านชาติพันธุ์วรรณาระยะเริ่มแรกที่เขียนโดยชาวสยามรุ่นใหม่ และมีความเหมาะอย่างยิ่งต่อการทำบันทึกในรูปดิจิตอลเพื่อนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซท์โครงการหนังสือเก่าชาวสยาม

 •   พระเพ็ชร์บูรณ์บุรี, “เรื่องร่างกาย ธรรมเนียม ประเพณี การเลี้ยงชีพ ทั้งภาษาชาวละวา หรือชาวบนที่อาศรัยอยู่จังหวัดเพ็ชรบูรณ์” (The Lawa or Chaubun in Changvad Petchabun) in JSS, Vol. 14 (pt. 1) 1921: 13-18 in Thai 13-18.
 •  จันทร์ คนทาเสน “เรื่องร่างกาย ธรรมเนียมประเพณีการเลี้ยงชีพ ทั้งภาษาชาวยางแดง”, JSS, Vol. 17 (pt. 2) 1923: 59-100.
 • หลวงบริพันธ์ธุระราษฎร์, “ชาติแม้ว” (The White Meo), JSS, Vol. 17 (pt. 3) 1923: 121-152.
 • ชาญ รังสิยานนท์ เรียบเรียง, บำรุงเนาวการณ์, หลวง ตรวจสอบ “ประวัติเย้า” (The Yao), JSS, Vol. 19 (pt. 2) 1925: 95-128.
 • ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, “ประวัติชนชาติลื้อ” (The Lü), JSS, Vol. 19 (pt. 3) 1925:  171-181

กลุ่มที่ 2. บันทึกและข้อคิดคำนึง : รายงานการสำรวจ-ท่องเที่ยว-และข้อพิจารณาด้านชาติพันธุ์วรรณา

               เอกสารหายากชาติพันธุ์กลุ่มที่ 2 ซึ่งคัดเลือกจากข้อเขียนในวารสารสยามสมาคมครอบคลุมช่วงเวลานับแต่การจัดพิมพ์วารสารสยามสมาคมเล่มแรกจนถึงราวทศวรรษ 2520 ประกอบด้วยข้อเขียนทั้งของชาวต่างชาติและชาวไทย สำหรับผู้เขียนกลุ่มแรกนั้น แม้จะปรากฏว่ามีภูมิหลังด้านอาชีพการงานที่หลากหลาย แต่จำเพาะที่ได้มีผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารสยามสมาคมนั้นโดยส่วนใหญ่คือบรรดาผู้ดำรงสถานะบรรดาข้าราชการและที่ปรึกษาด้านการปกครองแก่รัฐบาลสยาม  ขณะที่บางรายแม้มิได้มีภาระหน้าที่ในสยามประเทศแต่ก็เป็นผู้มีความสนใจต่อเรื่องราวของสยามเป็นการเฉพาะ  สำหรับผู้เขียนกลุ่มที่สองนั้นแทบทั้งหมดก็คือปัญญาชนนักปกครองชาวสยามผู้มีโอกาสได้เรียนรู้ศิลปวิทยาการสมัยใหม่ และมีปฏิสัมพันธ์ทั้งด้านการงานและวิชาการใกล้ชิดกับคนกลุ่มแรก ทั้งนี้
ทั้งนี้ เนื่องจากข้อเขียนในกลุ่มนี้มีเป็นจำนวนมาก จึงอาจจำแนกย่อยออกเป็นอีกสองกลุ่มตามรูปแบบการเขียน คือ

               2.1 รายงานการเดินทางและบันทึกความทรงจำ

               ลักษณะเด่นของข้อเขียนในกลุ่มนี้อยู่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้เขียนได้เดินทางไปถึง โดยอาจนำเสนอในลักษณะรายงานการเดินทางสำรวจหรือบันทึกความทรงจำ ข้อมูลที่ปรากฏประกอบด้วยสภาพภูมิศาสตร์ เส้นทางการเดินทาง ประวัติความเป็นมาของสถานที่ ทั้งใแง่มุมด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ รวมถึงประวัติความเป็นมากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ รูปแบบของข้อเขียนดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานเขียนประเภทบันทึกความทรงจำ บันทึกการเดินทางของชาวยุโรปในดินแดนอาณานิคม หรืองานสำรวจเบื้องต้นทางด้านประวัติศาสตร์-โบราณคดี โดยที่ข้อเขียนบางชิ้นได้ถูกใช้ในการบรรยายหรือเสนอต่อที่ประชุมของสยามสมาคม  อาจกล่าวได้ว่าสายสัมพันธ์อันดีที่ปัญญาชนต่างชาติมีอยู่กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสยาม ประกอบกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะรถไฟ ได้มีส่วนทำให้การเดินทางสำรวจพื้นที่เขตชนบทห่างไกลของสยามดำเนินไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น 
               อนึ่ง ความสนใจที่มีมูลเหตุจากหน้าที่การงานและแรงจูงใจของผู้เขียนที่แตกต่างกันของผู้เขียนแต่ละท่านทำให้ข้อมูลและประเด็นที่ปรากฏในงานเขียนมีรายละเอียดแตกต่างกันไป อาทิ Eric Seidenfaden จะให้ความสนใจในหลากหลายประเด็น แต่โดยเฉพาะเน้นที่ด้านชาติพันธุ์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี  ขณะที่งานเขียนของ J.P. Anderson มีลักษณะการเล่าประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ประสบทั่วๆ ไปอย่างละเอียดละออ โดยเฉพาะระยะเวลาและระยะทาง เป็นต้น  สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของภาพประกอบภายในตัวบทที่ถ่ายจากสถานที่จริง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตและสังคมชนบทของสยาม

 • Seidenfaden, Erik, “An Excursion to Lophburi”, JSS Vol. 15 (pt. 2) 1922: 66-77
 • Seidenfaden, Erik, “An Excursion to Phimai”, JSS Vol. 17 (pt. 1) 1923: 1-20.
 • Anderson, J.P.A., “Journey along a part of the Siam Burma frontier”, Vol. 18 (pt. 2) 1924: 111-134.
 • Anderson, J.P.A.. “Journey through an unfrequented part of Ayudhya District”, JSS, Vol. 20 (pt. 2) 1926: 149-166.
 • Robbins, L.J., “Hill Routes Between Pitsanuloke and Lomsak”, JSS, Vol. 22 (pt. 2) 1928: 81-94  
 • A.F.G. Kerr, “Notes on a Trip from Prachuap (Kaw Lak) to Mergui”, Vol. 26 (pt. 2) 1933: 203-214.
 • E.W. Hutchinson, “Journey of Mgr. Lambert from Tenasserim to Siam in 1662”, Vol. 26 (pt. 2) 1933: 215-217 
 • Giblin, R. W., “Lopburi Past and Present”, JSS, Vol. 5 (pt. 3) 1908: 7-24

               2.2 บทความวิชาการ

               ตัวบทในกลุ่มนี้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่ลักษณะการเขียนที่เป็นวิชาการมีการอ้างอิง และด้วยเหตุที่ข้อเขียนในกลุ่มนี้ปรากฏในวารสารสยามสมาคมนับแต่ปีแรกๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน จึงทำให้รูปแบบการนำเสนอมีการเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยเฉพาะระบบการอ้างอิง วิธีวิทยา รวมถึงหัวข้อหรือประเด็นที่ได้รับความสนใจ  ซึ่งหากพิจารณาในแง่ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าข้อเขียนในกลุ่มนี้ได้ฉายให้เห็นถึงพัฒนาการของการศึกษาด้านมานุษยวิทยาและกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทยซึ่งหาได้ยากจากวารสารวิชาการอื่นๆ
               ทั้งนี้ แม้วารสารสยามสมาคมจะเป็นสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับสูง อีกทั้งนักเขียนของวารสารเองก็มุ่งเน้นกิจกรรมทางปัญญาเป็นสำคัญ  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอำนาจก็ส่งผลกระทบต่อสถานภาพการสร้างสรรค์งานศึกษาด้านชาติพันธุ์ของสมาชิกสยามสมาคมไม่น้อย ดังปรากฏให้เห็นเมื่อครั้งจอมพล ป. ประกาศใช้นโยบายชาตินิยม หรือเมื่อสหรัฐอเมริกาได้เข้ามีบทบาทแทนที่มหาอำนาจเก่าอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  แรงกดดันและอิทธิพลจากกระแสคิดภายนอกเช่นนี้เองได้ส่งผลต่อประเด็นและวิธีการศึกษาด้านชาติพันธุ์อย่างลึกซึ้ง
               ดังปรากฏชัดเจนว่านับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาข้อเขียนด้านชาติพันธุ์ในวารสารสยามสมาคมได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญมาจากการเข้ามาของนักมานุษยวิทยาอาชีพซึ่งดำเนินการวิจัยด้านชาติพันธุ์และสังคมของผู้คนในชนบทของสยาม ขณะที่สำหรับผู้ศึกษาชาวไทยก็ปรากฏว่ามีทั้งปัญญาชนที่เคยเป็นอดีตนักปกครอง นักวิชาการรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ และที่เป็นนักวิชาการสมัครเล่นผู้สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนในชนบท เงื่อนไขเช่นนี้ทำให้บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารสยามสมาคมหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีลักษณะของความหลากหลายแต่มีความเป็นวิชาการเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทความหลายเรื่องเป็นผลผลิตของข้อมูลจากงานวิจัยภาคสนามมากกว่าการคาดคะเนจากตำนาน พงศาวดาร ดังเช่นที่ผู้ศึกษารุ่นก่อนนิยม อาจกล่าวได้ว่าภายใต้บรรยากาศของสงครามเย็น วาระการพัฒนาแห่งชาติ การหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาชนบท ปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ และการขยายตัวของสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคได้มีส่วนเอื้อให้ข้อเขียนด้านชาติพันธุ์ทวีจำนวนขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน จากแต่เดิมที่ประเด็นสนใจมักมุ่งที่เรื่องของโบราณคดีและประวัติศาสตร์

 • Anderson, J.P., “Some Notes About the Karens in Siam”, JSS, Vol. 17 (pt. 2) 1923: 51-58
 • Anuman Rajathon, Phya, “The "Phi", JSS, Vol. 41 (pt. 2) 1954: 153-178.
 • Anuman Rajathon, Phya, “Kingship in Siam”, JSS, Vol. 42 (pt. 1) 1954: 1-10.
 • Anuman Rajathon, Phya, “The water-throwing”, JSS, Vol. 42 (pt. 1) 1954: 23-30.
 • Anuman Rajathon, Phya, “Bathing ceremony”, JSS, Vol. 42 (pt. 1) 1954: 1-38.
 • Anuman Rajathon, Phya, “Amusements During Songkran Festival”, JSS, Vol. 42 (pt. 1) 1954: 39-44.
 • Anuman Rajathon, Phya, “Some Siamese Superstitions About Trees and Plants”, in JSS, Vol. 49 (pt. 1) 1961: 57-64.
 • Anuman Rajathon, Phya, “The Khwan and its Ceremonies”, in JSS, Vol. 50 (pt. 2) 1962: 119-164
 • Bernatzik, Hugo Adolf, “The Colonization of Primitive Peoples with Special Consideration of the Problem of the Selung”, JSS, Vol. 31 (pt. 1) 1939: 17-28
 • Blofeld, John, “Some Hilltribes of North Thailand (Miaos and Yaos)”, JSS, Vol. 43 (pt. 1) 1955 : 1-20.
 • Blofeld, John, “The Culture of the Tibetan Borders”, in JSS, Vol. 46 (pt. 1) 1958: 1-16
 • Boeles, J.J. “Second Expedition to the Mrabri of North Thailand ("Khon Pa")”, in JSS, Vol. 51 (pt. 2) 1963: 133-160.
 • Bourke-Borrowes, D. “Further note on the Phi Tong Lu'ang”, JSS, Vol. 20 (pt. 2) 1926: 167-169
 • Brandt, John H. “The Negrito of Peninsular Thailand”, in JSS, Vol. 49 (pt. 2) 1961: 123-158
 • Brandt, John H. “The Southeast Asian Negrito”, in JSS, Vol. 53 (pt. 1) 1965  27-44.
 • Bunnag, Jane, “Loose Structure: Fact of Fancy? Thai Society Re-examined”, in JSS, Vol. 59 (pt. 1) 1971: 1-24.
 • Burr, Angela, “Religious Institutional Diversity - Social Structural and Conceptual Unity: Islam and Buddhism in a southern Thai coastal fishing village)”, in JSS, Vol. 60. (pt. 2) 1972: 183-216.
 • Carthew, M., “The History of the Thai in Yunnan”, JSS, Vol. 40 (pt. 1) 1952: 1-38.
 • Chob Kacha-ananda, “The Akha Swinging Ceremony)”, in JSS, Vol. 59 (pt. 1) 1971: 119-128.
 • Chob Kacha-ananda, “Le systeme de la Famille Yao)”, in JSS, Vol. 60. (pt. 1) 1972: 187-194.
 • Court, Christopher, “A Fleeting Encounter with the Moken (the Sea Gypsies) in Southern Thailand: Some Linguistic and General Notes)”, in JSS, Vol. 59 (pt. 1) 1971: 83-96.
 • Dessaint, Alain Y. “Lisu Settlement Patterns)”, in JSS, Vol. 60. (pt. 1) 1972:  195-204.
 • Durrenberger, E. Paul “The Lisu Concept of the Soul ”, in JSS, Vol. 63 (pt. 1) 1975: 63-71.
 • Deignan, H. G. A., “Karen Doggerel”, JSS, Vol. 28 (pt. 1) 1936: 187
 • Dhani Nivat, Prince, ”The Old Siamese Conception of the Monarchy”, JSS, Vol. 36 (pt. 2) 1946: 91-106
 • Durrenberger, E. Paul, “A Lisu Shamanistic Séance”, in JSS, Vol. 64 (pt. 2) 1976: 151-160.
 • Durrenberger, Paul E. “Annual non-Buddhist religious observances of Mae Hong Son Shan”, in JSS, Vol. 68 (pt. 2): 1980: 48-56.
 • Flatz, Gebhard , “The Mrabri : Anthropometric Genetic, and Medical Examinations”, in JSS, Vol. 51 (pt. 2) 1963: 161-178.
 • Flatz, Gebhard, “The Khalo or Mae Rim Lawa, a Remnant of the Lawa Population of Northern Thailand”, in JSS, Vol. 58 (pt. 2) 1970: 87-104.
 • Fippinger, Dorothy C. “Kinship Terms of the Black Tai People”, in JSS, Vol. 59 (pt. 1) 1971: 65-82.
 • Gedney, William J. “The Saek language of Nakhon Phanom province”, in JSS, Vol. 58 (pt. 1) 1970: 67-88Giles, Francis H. (Indra Montri, Phya), “An Account of the Hunting of the Wild Ox on Horse Back in the Provinces of Ubol Rajadhani and Kalasindhu, and the Rites and Ceremonies which have to be observed”, JSS, Vol. 27 (pt. 1) 1935: 39-60
 • Giles, Francis H. “Some Gleanings of Manners and Customs of the Chinese People as revealed in Historical Narratives and Novels”, JSS, Vol. 20 (pt. 3) 1926: 187-239
 • Giles, F.H. (Indra Montri, Phya), “Adversaria of Elephant Hunting, (together with an account of all the rites, observances and acts of worship to be performed in connection therewith, as well as notes on vocabularies of spirit language, fake or taboo language and elephant command words)”, JSS, Vol. 23 (pt. 2) 1929: 59-96”
 • Giles, Francis H., “An Account of the Rites and Ceremonies observed at Elephant Driving Operations in the Sea-board Province of Langsuan, Southern Siam”, JSS, Vol. 25 (pt. 2) 1932: 153-214
 • Giles, Francis H. “An Account of the Ceremonies and Rites performed when catching the Pla Buk (ปลาบึก) a Species of Catfish inhabiting the Water of the River Me Khong (แม่โขง) the Northern and Eastern Frontier of Siam”, JSS, Vol. 28 (pt. 1) 1936: 91-114
 • Giles, Francis H. “The Koh Lak Tradition”, JSS, Vol. 30 (pt. 1) 1938  1-24
 • Giles, Francis H. “An Ancient Chinese Blood-test for proving Parentage”, JSS, Vol. 30 (pt. 1) 1938: 29-34
 • Gogoi, Padmeswar, “The Political Expansion of the Mao Shans”, JSS, Vol. 44 (pt. 2) 1956: 125-138.
 • Granstaff, Terry B. “The Hmong, opium and the Haw: Speculations on the origin of their association”, in JSS, Vol. 67. (pt. 2) 1979: 70-79.
 • Halliday, Robert, “Immigration of the Mons into Siam”, JSS, Vol. 10 (pt. 3) 1913: 1-14.
 • Hanks, Lucien and Jane, “Reflections on Ban Akha Mae Salong”, in JSS, Vol. 63 (pt. 1) 1975 : 72-85.
 • Hinton, E. M. “The Dress of the Pwo Karen of North Thailand”, in JSS, Vol. 62 (pt. 1) 1974: 27-34.
 • Hogan, David W. “Men of the Sea: coastal tribes of South Thailand's west coast)”, in JSS, Vol. 60. (pt. 1) 1972: 205-234.
 • Hutchinson, E. W., “The Lawa in Northern Siam”, JSS, Vol. 27 (pt. 2) 1935  153-182.
 • Jacobs, Milton, “The Alliance of Anthropological and Sociological Concepts and Methodologies in Field Research in Thailand”, in JSS, Vol. 62 (pt. 1) 1974: 35-46.
 • Kania, Raymond S. and Siriphan, “The So people of Kusuman, norhteastern Thailand”, in JSS, Vol. 67. (pt. 1) 1979: 74-110.
 •  Kauffmann, H. E. “Some Social and Religious Institutions of the Lawa (N.W. Thailand) Part 1)”, in JSS, Vol. 60. (pt. 1) 1972: 235-306.
 • Kauffmann, H. E., “Some social and religious institutions of the Lawa (northwestern Thailand): pt. III”, in JSS, Vol. 68 (pt. 1) 1980: 87-125.
 • Kerr, A.F.G., “Ethnologic Notes”, JSS,Vol. 18 (pt. 2) 1924: 135-146
 • Kerr, A.F.G., “Two 'Lawa' Vocabularies”, JSS, Vol. 21 (pt. 1) 1927: 53-64
 • Kerr, A.F.G., “The Blow-pipe in Northern-Eastern Siam”, JSS, Vol. 28 (pt. 1) 1936: 187
 • Kershaw, Roger, “Menace and reassurance in Malay circumcision: A note on some attitudes of Kelantan Thais”, in JSS, Vol. 67. (pt. 2) 1979: 116-122.
 • Kershaw, Roger, “Frontiers within frontiers: the persistance of Thai ethnicity in Kelantan, Malaysia”, in JSS, Vol. 68 (pt. 1) 1980: 145-158.
 • Kraisri Nimmanhaeminda and Julian Hartland-Swann, “Expedition to the 'Khon Pa' (or Phi Tong Luang)?”, in JSS, Vol. 50 (pt. 2) 1962: 165-186.
 • Kraisri Nimmanhaeminda, “The Lawa Guardian Spirits of Chiengmai”, in JSS, Vol. 55 (pt. 2) 1967: 185-226.
 • Lambert, E.T.D. “A Short Account of the Ahom People”, JSS, Vol. 40 (pt. 1) 1952: 39-65.
 • LeBar, Frank M. “Observations on the Movement of Khmu' into North Thailand”, in JSS, Vol. 55 (pt. 1) 1967: 61-80.
 • Morin, Pierre, “Notes Laotiennes”, JSS, Vol. 1, 1904: 169-174
 • Pendleton, Robert L., “Impressions of Doi Pulanka and the Miao's New Year: From the Camera and Notebook of an Agriculturist”, JSS, Vol. 37 (pt. 2) 1949: 144-148
 • Petithuguenin, P. “A Propose des Origines et de l'Histoire Ancienne du Siam”, JSS, 2 1905: 1-13
 • Phraison Salarak, Phra, “The Testimony of an Inhabitant of the City of Ava”, in JSS, Vol. 45 (pt. 2) 1957: 29-54.
 • Sanguan Chotisukharat, “Supernatual Beliefs and Practices in Chiengmai)”, in JSS, Vol. 59 (pt. 1) 1971: 211-233.
 • Sanit Wongprasert, “Lahu Trade and Commerce”, in JSS, Vol. 63 (pt. 2) 1975: 199-218
 • Sumit Pitiphat, “The religion and beliefs of the Black Tai, and a note on the study of cultural origins”, in JSS, Vol. 68 (pt. 1) 1980: 29-38.
 • Seidenfaden, Erik, “The Notes About the Chaubun”, JSS, Vol. 12 (pt. 3) 1918: 1-11.
 • Seidenfaden, Erik, “Further Notes About the Chaubun”, JSS, Vol. 13 (pt. 3) 1919: 47-53.
 • Seidenfaden, Erik, “The Lawa additional note”, JSS, Vol. 17 (pt. 2) 1923: 101-102
 • Seidenfaden, Erik, comp. “The Kha Tong Lu'ang”, JSS, Vol. 20 (pt. 1) 1926: 41-48
 • Seidenfaden, Erik, “Notes and Queries, The Hill Tribes of Northern Siam”, JSS, Vol. 25 (pt. 2) 1932: 215
 • Seidenfaden, Erik, “Anthropological and Ethnological Research Work in Siam”, JSS, Vol. 28 (pt. 1) 1936: 15-18
 • Seidenfaden, Erik, “The Races of Indo-China”, JSS, Vol. 30 (pt. 3) 1938: 57-60.
 • Seidenfaden, Erik, “Are certain Indian Rites of Melanesian Origin?”, JSS, Vol. 30 (pt. 3) 1938: 71-74
 • Seidenfaden, Erik, “Recent Archaeological Research”, JSS, Vol. 30 (pt. 3) 1938
 • Seidenfaden, Erik, “Siam's Tribal Dresses”. JSS, Vol. 31 (pt. 2) 1939: 169-175.
 • Seidenfaden, Erik, “The Lawa of Umphai and Middle Me Ping”, JSS, Vol. 32 (pt. 1) 1940: 29-36
 • Seidenfaden, Erik, “Cahiers de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient”, JSS, Vol. 33 (pt. 1) 1941: 23-48
 • Seidenfaden, Erik, “Regarding the Customs, Manners, Economics and Languages of the Kha (Sò) and Phutai Living in Ampho Kutchinarai (กุฉินารายน์), Changvat Kalasindhu, Monthon Roi Et”, JSS, Vol. 34 (pt. 2) 1943: 145-181.
 • Seidenfaden, Erik, “The Kui People of Cambodia and Siam”, JSS, Vol. 39 (pt. 2) 1952: 144-180.
 • Seidenfaden, Erik, “Ethnic Groups of Northern Southeast Asia”, JSS, Vol. 40 (pt. 1) 1952: 76-83.
 • Seidenfaden, Erik, “The Origins of the Vietnamese”, JSS, Vol. 46 (pt. 1) 1958: 51-54
 • Smalley, William A. “Notes on Kraisri's and Bernatzik's word Lists”, in JSS, Vol. 51 (pt. 2) 1963 : 189-201.
 • Smithies, Michael, “Village Mons of Bangkok)”, in JSS, Vol. 60. (pt. 1) 1972  307-332.
 • Velder, Christian, “Note A Description of the Mrabri Camp”, in JSS, Vol. 51 (pt. 2) 1963: 185-188
 • Walker, Anthony R. “The La Hu Nyi (Red La Hu) New Year celebrations”, in JSS, Vol. 58 (pt. 1) 1970: 1-44.
 • Walker, Anthony R. “Blessing Feasts and Ancestor Propitiation among the Lahu Nyi (Red Lahu)”, in JSS, Vol. 60. (pt. 1) 1972: 345-372.
 • Walker, Anthony R. “Review Article: Gordon Young, The Hill Tribes of Northern Thailand (A Socio-Ethnological Report)”, in JSS, Vol. 63 (pt. 2) 1975 : 355-370.
 • Walker, Anthony R. “Lahu Nyi (Red Lahu) New Year Text - I”, in JSS, Vol. 62 (pt. 1) 1974: 1-26.
 • Walker, Anthony R. “The Divisions of the Lahu People”, in JSS, Vol. 62 (pt. 2) 1974: 253-268.
 • Walker, Anthony R. “Lahu Nyi (Red Lahu) New Year Text – II”, in JSS, Vol. 63 (pt. 2) 1975: 161-198.
 • Walker, Anthony R. “Lahu Nyi (Red Lahu) New Year Text – III”, in JSS, Vol. 64 (pt. 1) 1976: 1-40.
 • Walker, Anthony R. “A Lahu Nyi (Red Lahu) Prayer at Childbirth Lahu text and brief ethnographic note”, in JSS, Vol. 64 (pt. 2) 1976: 139-150.
 • Wan Waithayakon, Prince, “Thai Culture”, JSS, Vol. 35 (pt. 2) 1944: 135-145.
 • Winit Wanadorn, Phra,  “Some information concerning the "Phi Tawng Luang" obtained from a few residents of a village in the Nam Wa district, east of Nan”, JSS, Vol. 20 (pt. 2) 1926: 171-174
 

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้332
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้15692
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว22645
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด1978016

We have: 8 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 18.207.106.142
วันนี้: ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓