เรื่อง ร่างกาย ธรรมเนียม ประเพณี การ เลี้ยงชีพ ทั้งภาษาชาวละวา หรือชาวบน ที่อาศรัยอยู่ จังหวัดเพ็ชร์บูรณ์ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ว่ราชการ จังหวัด เพ็ชร์บูรณ์   

 

(13)

 

เรื่อง ร่างกาย ธรรมเนียม ประเพณี การ เลี้ยงชีพ

ทั้งภาษาชาวละวา หรือชาวบนที่อาศรัยอยู่จังหวัดเพ็ชร์บูรณ์

อำมาตย์ตรี พระเพ็ชร์บูรณ์บุรี

ผู้ ว่าราชการ จังหวัด เพ็ชร์บูรณ์ เปน ผู้ เรียบเรียง ตอบ คำ ถาม

ตาม สมุด ข้อ ปัณหา แห่ง สยาม สมาคม

 

ประเภท ที่ ๑
ว่า ด้วย สริระ ลักษณ รูป ร่าง สัณฐาน แห่ง ร่างกาย

 


                                                               คำถาม                                                          คำตอบ    

                                                ๑) รูป ร่าง สัณฐาน สูงต่ำ เท่า                       รูปร่าง ต่ำ ผิว เนื้อดำแดง ทรวด 

                                   ไร  ทรวด ทรง อย่างไร.                                   ทรง เปนคน ล่ำสัน และไม่ ผิด กับ คน

                                                ๒) อ้วนท้วน หรือข้อนข้างผอม          ไทย ข้อน ข้าง อ้วน.

                                   เป็น ประการใด.
                                                ๓) ลักษณ แห่ง หน้าตา เมื่อ                         ลักษณ แห่ง หน้า ตา    เมื่อ ดู

                                   ดู ตรง จำเภาะ หน้า เปน อย่างไร เมื่อ            ตรง จำเภาะ หน้า ๆ กลม เมื่อ ดูข้าง

                                   ดู ข้าง หน้า เซี่ยว เปน อย่างไร จมูก              หน้า งอก และ คาง เสี้ยม จมูกเมื่อดู

                                   เมื่อ ดูตรง และ ดูข้าง มี ลักษณะอย่าง          ตรง ใหญ่ไม่โด่ง ถ้า ดู ข้าง ข้อนข้าง

                                  ไร.                                                                       แบนใบ หู บางใหญ่ ยานแนบกับศีร์ษะ.
                                               ๔) ริม ฝีปาก หนาบาง อย่างไร                      ริม ฝีปาก หนา ช่องปากธรรมดา.

                                   มี วรรณะ สัณฐาน อย่างไร บ้าง.                     

                                              ๕) หนวดเครา เผ้าผม และ ขน                       หนวด ริม ฝี ปาก บน และ ล่าง

                                  ตาม สรรพางค์ กาย มี ลักษณ อย่างไร          เส้น ข้อน ข้าง โต ดก    สี ข้อน ข้าง

                                  ตาม ธรรมดา มัน งอก ยาว สั้น อย่างไร         ดำ ไม่ มี เครา  ผม หนา สี ข้อน ข้าง

 

 

                                                                                                   (14)

 

                                                     คำถาม                                                                  คำตอบ

                                 หนา บาง ห่าง ถี่ คน ไม่ ค่น อย่าง ไร               ดำ ถี่ ตก และ เส้น แขง ไม่ หยิก ขน

                                 แขง อ่อน ประการ ใด  ผม หยิก หรือ               ตาม สรร พางค์ กาย ขึ้น บาง เส้นอ่อน

                                ไม่ หยิก  ถ้า หยิก ๆ เอง หรือ เปน                     ละเอียด ไม่ งอก งาม ข้อนข้าง ดำ.

                                 เพราะวิธีแต่งอย่างใด อย่างหนึ่ง.

                                 หนวด เครา ก็ ดี ผม หรือ ขน ก็ ดี มี

                                 เปน อย่างไร.

                                           ๖ )  ลูก นัยตา มี สี สรร วรรณะ                        ใน ตา พอง กลม  สี ข้อน ข้าง

                                อย่างไร.                                                               เหลือง.

                                          ๗ )  หัวตา กับ หางตา ได้ ระดับ                        หัวตา กับ หางตาได้ ระดับ ตรงกัน

                               กัน หรือ ไม่  หรือ หัวตา กับ หาง ตา                  ขอบ หัว ตา กับ หาง ตา กว้าง แคบ

                              ข้างไหน สูงต่ำ กว่า กัน เปน ประการใด             เสมอ กัน.

                              ขอบ ข้าง หางตา กับ ขอบ ข้าง หัว ตา

                              สูง ต่ำ กว่า กัน เปน ประการใด.

                                        ๘ ) สีสรร วรรณะ ของ ร่างกาย                          สีสรร วรรณะ ของ ร่าง กาย ซึ่งไม่

                             ซึ่ง ไม่ ถูก แสง แดด เพราะเสื้อผ้า                    ถูก แสง แดด เพราะ เสื้อ ผ้า ปิด บัง

                             ปิด บัง เปน อย่างไร ผิด กัน อย่าง                     มี สี ดำแดง  ที่ ไม่ มี เครื่อง นุ่งห่ม

                             ไร กับ ส่วนของ ร่างกายซึ่งไม่ มี เครื่อง           ปิด บัง  เปน สี ข้อน ข้าง ดำ. 

                             นุ่ง ห่ม ปิด บัง เลย  ทารก เมื่อ แรก                             ทารก เมื่อ แรก คลอด มี แผ่น

                             คลอด มี แผ่นดำ เขียว ๆ ติด อยู่ ตาม               เขียว ๆ ข้อน ข้าง ดำ ติด หลัง ทารก

                             หลัง บ้าง หรือไม่ ปาน กำเนิด ชั่วคราว              มี เมื่อ เด็ก นั้น อายุ ราว ๑ ปี จึง หาย.

 

                                                                                                (15)

 

คำถาม

                            ชนิดนี้ มี ติดตาม ตัว ทารก ประมาณ อา

                            ยุ เท่า ใด.

 

                                                                                        ประเภท ที่ ๒
                                                        ว่า ด้วย ทำเล ที่ อยู่แล ลัทธิ ขนบ ธรรมเนียม


                                                คำถาม                                                                  คำตอบ

                                     ๑ ) ว่า ด้วย ฐาน ที่ อยู่ ทั่ว ไป.                              คน จำ พวก นี้ แต่ เดิม ชอบ ตั้ง

                                                                                                             บ้าน เรือน อยู่ ตาม เนิน เขา และ ริม

                                                                                                             ห้วย ธาร.
                                                                                                                      เขตร์ ที่ ตั้ง ของ เขา ทิศ เหนือ

                                                                                                            จด เขา ลูก ค้าง ทิศ ใต้ จด ลำปุฉนวน

                                                                                                            ทิศ ตะวัน ออก จด เขา โป่ง อ้าย โคก

                                                                                                            ตวัน ตก จด ลำ น้ำ บ้าน บง.
                                                                                                                      คน จำพวกนี้ เรียก ชาติ ของ เขา

                                                                                                           เอง ว่า ชาติละวา คน ทั่วไป ที่ ใกล้

                                                                                                           เคียง กัน ที่ เขา อยู่ เรียก  ชาว บน.

                                    ๒ ) ว่า ด้วย ฐาน ที่อยู่ โดย ฉะ                             หมู่ บ้าน ที่ อยู่ ของ เขา แต่ เดิม

                          เภาะ.                                                                        เขาได้ จัด ตั้ง บ้าน อาไศรย ปลูก เปน

                                                                                                          กระท่อม อยู่ ชั่ว คราว   ใช้ ใบ ไม้

                                                                                                          ต่าง ๆ มุง หลังคา แล กั้นฝา ชั่วเวลา ๓

                                                                                                          ปี ย้าย ไป อยู่ ที่ อื่น     แต่ เดี๋ยว นี้

 

                                                                                              (16)

  

                                                    คำถาม                                                                  คำตอบ

                                                                                                         ได้ ตั้ง บ้าน เรือน เปน หลัก ถาน ไม่

                                                                                                         ย้าย ไป อย่าง แต่ เดิม.
                                                                                                                   เครื่อง สัมภาระ ใช้ สรอย ทำ

                                                                                                        ด้วย ไม้ ไผ่ หรือ หวาย เปน พื้น.

                                     ๓) ว่าด้วยการ นุ่งห่ม ตามปรกติ                        การ นุ่ง ห่ม ของ หญิง ชาย นุ่ง

                           หญิง ชาย เขา นุ่ง ห่ม กัน อย่าง ไร.                 ผ้า โจง กระเบน เปน พื้น  แต่ ผู้ ชาย

                                                                                                       นุ่ง กาง เกง บ้าง   ผ้า ที่ นุ่ง ห่ม นั้น

                                                                                                       ต้อง ซื้อ เขา ทั้งสิ้น (ทำ เองไม่ได้)

                                                                                                       เครื่อง ห่ม มี ๒ อย่าง ดัง กล่าว มาข้าง

                                                                                                       บน นี้ ประดับ ร่างกาย มีแหวน เงินและ

                                                                                                       ทอง ใส่ ตามธรรมดาคน ชาติ นี้ ตัดผม

                                                                                                      ที่ เรียก ตาม ธรรมดา   คน ชาติ นี้

                                                                                                      ตัดผม ที่ เรียก กัน ว่า ดอกกระทุ่ม ทั้ง

                                                                                                      หญิง แล ชาย.

                                     ๔ ) ว่า ด้วย อาหาร การบริโภค.                       เขา บริโภค อาหาร มี ข้าว และ

                                                                                                      ข้าว โพด เปน พื้น การ ดื่ม สุรา เมรัย

                                                                                                      มี บ้าง   การ สูบ บุหรี่ และ กันชา มี

                                                                                                      บ้าง คนสูบ ฝืน ไม่ มี การ กิน หมาก

                                                                                                      พลูใช้ ปูนขาว และพลูป่า ใช้ เปลือก

                                                                                                      สี เสียด ต่าง หมาก.

 

                                                                                          (17)

 

                                                    คำถาม                                                                  คำตอบ

                                                                                                                ครื่อง หุง ต้ม ภาชน ใช้ สรอย

                                                                                                      เหล่า นี้ ซื้อ เขา ใช้.

                                     ๕ )  ว่า ด้วยการ หาเนื้อ หาปลา.                     เขา เปน คน หา เนื้อ หา ปลา

                                                                                                     เครื่อง ยิง ใช้ ปืน และ น่าไม้ เครื่อง

                                                                                                    จับ ปลา ใช้ ลอบ, ไซ, ตุ้ม,จู้,ลัน,

                                                                                                    เปน ต้น.
                                                                                                              การ ยิง สัตว์ ป่า มี กวาง,หมู 

                                                                                                    ป่า, อีเก้ง,กระทิง.

                                     ๖ ) ว่า ด้วย คมนาคม การไปมา                   ยาน พาหะนะ ไม่ มี.

                           ต่าง ๆ

                                    ๗ )  ว่า ด้วย การ กสิกรรม.                            มี การ ทำไร่ ข้าว ตาม สันเขา แล

                                                                                                  ดิน ราบ และ ปลูก ฟัก แฟง แตง ในไร่

                                                                                                  ข้าว นั้น ตาม ธรรมดา เครื่อง มือ มี

                                                                                                  จอบ. เสียม. มีด. ขวาน. ไม่ มี การ

                                                                                                  ใช้ แรง สัตว์ ใช้ แรง คน ทั้ง สิ้น.
                                                                                                            การ เลี้ยง ปสุสัตว์ ไม่ มี.

                                   ๘ )  ว่าด้วย การ ค้าขาย แลแลก                  การขายของ มีเช่น พลู.สีเสียด.

                          เปลี่ยน กัน.                                                    เสื้อหวาย เสื้อไม้ ลำแพน.ใช้ สตางค์

                                                                                                  และ เงิน.

                                   ๙ )  ว่า ด้วย การ หัดถกรรม.                         การ หัดถกรรม นี้ เขา ชำนาญใน

                                                                                                 การ  จัก  สาน  เช่น  เสื่อ  หวาย  แล

 

 

                                                                                     (18)

 

                                               คำถาม                                                                  คำตอบ

                                                                                                 เสื่อ ไม้ ลำแพน เปน ต้น.

                                  ๑๐ )  ว่า ด้วย การ รบ.                                   เครื่อง อาวุธ ยุทธภัณฑ์ เขามี ปืน

                                                                                                และ น่า ไม้

                                  ๑๑ ) ว่า ด้วย ธรรมเนียม                              การ ปกครอง แต่ เดิม คือ พวก

                         การ ปกครอง                                                คน ชาติ นี้ เปน กอง ส่วย หา ไม้ ขอน

                                                                                                ดอก นำ ส่ง ต่อ เมือง เพ็ชบูรณ์ มี หัว

                                                                                                หน้า ๑ คน นอกนั้น ต้อง ฟัง บังคับ บัญ

                                                                                                ชา ทุก อย่าง  เช่น เมื่อ เวลา จะไป

                                                                                                เก็บ ขอน ดอก ต้อง มี เหล้า. ข้าว.

                                                                                               เป็ด. ไก่. นำ ไป บวงสรวงตั้ง ศาลเพียง

                                                                                               ตา  ใน ป่า ฤดู เดือน ๑๒ แล เดือน

                                                                                               ๖-๗ ทุก ๆ ปี ได้ ยกเว้น เงิน ข้า ราช

                                                                                               การ และ การ กะเกณฑ์ ครั้น ต่อ มา

                                                                                               เมื่อ ปี ๑๑๖ ก็ ยก เลิก เสีย คง ให้

                                                                                               ปฏิบัติ การ ปก ครอง ตาม พระ ราชบัญ

                                                                                               ญัติ ปกครอง ท้องที่ ต่อ ไป จน ทุก วัน

                                                                                               นี้.

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
FileคำอธิบายFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (pdf_vol 14 pt 1 page 13-18.pdf)pdf_vol 14 pt 1 page 13-18.pdf 468 Kb13808/31/10 15:59
 

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้404
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้18889
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว22645
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด1981213

We have: 24 guests, 2 bots online
IP ของคุณ: 52.3.228.47
วันนี้: ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓