Up

บทความจากวารสาร BEFEO

Le trésor des rois chams = สมบัติของกษัตริย์จาม

Alliances chez les Reungao = ความสัมพันธ์ในหมู่ชาวเรืองเกา

Anciens tombeaux au Tonkin = หลุมฝังศพโบราณที่ตังเกี๋ย

Appendice = ภาคผนวก

barbares soumis du Yunnan, Les = ชนเผ่า ในยูนนานที่ยอมอ่อนน้อมต่อจีน

barbares soumis du Yunnan, Les = ชนเผ่าในยูนนานที่ยอมอ่อนน้อมต่อจีน

bâtiments annexes de Bĕin Mãlã, les = ส่วนต่อเติมของสถาปัตยกรรมหรือเบ็ญมาลา (Bĕin Mãlã)

Caractères généraux de l’architecture chame = ลักษณะทั่วไปของสถาปัตยกรรมจาม

Catalogue du musée khmèr de Phnon Péñ = รายการโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์เขมรที่พนมเปญ

Complément à l’inventaire descriptif des monuments de Cambodge = รายการสถาปัตยกรรมในกัมพูชา ฉบับเพิ่มเติม

Contes populaires des Mans du Tonkin = เรื่องเล่าของชนเผ่า Mans จากตังเกี๋ย

Coutumes populaires de la vallée du Nguôn-sơn = ขนบธรรมเนียมของชาวบ้านในหุบเขาหงูโอนเซิน (เวียดนาม)

Croyances et dictons populaires = ความเชื่อและคำพังเพยของชาวบ้านแห่งหุบเขาเหงือนเซิน จังหวัดกว๋างบิ่ง อันนัม

Deux itinéraines de Chine en Inde à la fin du VIIIe siècle = เส้นทาง 2 เส้นทางจากจีนสู่อินเดียในปลายศตวรรษที่ 8

Deux oraisons funèbres en annamite = สุนทรพจน์ไว้อาลัยในพิธีฝังศพเป็นภาษาอันนัม

deux plus anciens spécimens de la cartographie chinoise, Les = แผนที่โบราณของจีน

Dialogue entre l’homme et la lune = บทสนทนาของมนุษย์กับดวงจันทร์

Documents sur la dynastie de Sukhodaya = เอกสารเกี่ยวกับราชวงศ์สมัยสุโขทัย

Édouard HUBER = เอดูอาร์ อุแบร์

Étude de sculpture bouddhique = การศึกษาเรื่องภาพแกะสลักในศาสนาพุทธ

Étude sur les langues parlées par les populations = การศึกษาภาษาพูดของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่แถบแม่น้ำใสตอนบน

Études bouddhiques = การศึกษาเรื่องพุทธศาสนา

Ètudes cambodgiennes = การศึกษาเรื่องกัมพูชา

Études Cambodgiennes = ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับกัมพูชา

Études de littérature bouddhique = วรรณคดีในพุทธศาสนา

Etudes de littérature bouddhique = วรรณคดีในพุทธศาสนา

Etudes d’histoire d’Annam = ประวัติศาสตร์อันนัม

Études indochinoises = การศึกษาเรื่องอินโดจีน

Études indochinoises = ศึกษาเรื่องอินโดจีน

Études sur la phonétique historique de la langue annamite = การศึกษาเรื่องประวัติของสัทศาสตร์ในภาษาอันนัม

Études sur le drame lyrique japonais (nô) = ศึกษาเรื่องละครโน (Nō) ของญี่ปุ่น

Etudes sur le drame lyrique japonais (nô). = ศึกษาเรื่องละครโน (Nō) ของญี่ปุ่น

Etudes sur le drame lyrique japonais nō : IV. Le Nō de Sotoba-Komachi= ศึกษาเรื่องละครโน (Nō) ของญี่ปุ่น

Etudes sur le drame lyrique japonais Nō. III. Le Nō d'Atsumori.= ศึกษาเรื่องละครโน (Nō) ของญี่ปุ่น

Études sur les Tonkinois = การศึกษาเรื่องราวของชาวตังเกี๋ย

fête de la coupe de la houppe d’ un, Le = พิธีโสกันต์ เจ้าชายที่พนมเปญ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 1901

fête des eaux à Phnom-Penh, La = เทศกาลลอยประทีปที่พนมเป็ญ

Fou - Nan, Le = อาณาจักรฟูนัน

Géograhie historique du Quảng Bình = ลักษณะภูมิศาสตร์ของกว๋างบิ่งตามประวัติศาสตร์จากรายงานประจำปีของราชสำนัก

Hariti la mère-de-démons = หารีตี พระมารดาแห่งปีศาจ

Inscription sanscrite du Phou Lokhon (Laos) = จารึกสันสกฤตที่ภูละคอน (ลาว)

Introduction à l’étude des traités médicaux = วิธีรักษาโรคด้วยยาในตำราภาษาสันสกฤตค้นพบในตำราของธิเบต

Inventaire des inscriptions du Champa et de Cambodge = บัญชีจารึกของจัมปาและกัมพูชา

justice dans l’sncien Annam, La= กฎหมายของอันนัมโบราณ

Le temple de Po Romé à Phanrang

Les Chams Bani = จามบานิ

Les femmes de Çākya-Muni = ชายาของพระศากยมุนี

Les havtes vallées de Sòng - Gianh = ชาวบ้านแถบหุบเขาตอนบนของซ่องเซียนห์

Les neuf neuvaines de la diminution du froid = 81 วันในฤดูหนาว

Les Origines de la colonisation indienne en Indochine

Les philtres et les talismans d’amour à Hué = น้ำมนต์และเครื่องรางของขลังในการทำเสน่ห์ที่เว้

Les ruines de Bassac (Cambodge) = ซากโบราณสถานที่กัมพูชา

lieux historiques de Quảng Bình, Les = สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกว๋างบิ่ง

Listes des manuscrits khmers = อักษรลายมือภาษาเขมร

littérature historique de Japon dès origines aux Ashikaga, La (suite) = วรรณกรรมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ยุคแรกถึงอาชิกากา (ต่อ)

littérature historique du Japon dès origines aux ashikaga, La = วรรณกรรมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตั้งแรกเริ่มจนถึงยุคอาชิกากา

L’ architecture interprétée dans le bas-reliefs du Cambodge = การตีความสถาปัตยกรรมในภาพแกะสลักนูนต่ำของกัมพูชา

L’ argot annamite = ภาษาแสลงในภาษาอันนัม

L’ inscription chame de Bien-hoa = จารึกจามที่เบียนหัว

L’ or, son origine et ses pouvoirs magiques = ทองคำ ที่มาและอำนาจของทองคำในทางไสยศาสตร์

L’itinéraine du Pélerin Ki Ye dans l’Inde = เส้นทางจาริกแสวงบุญของ จี้ เย่ ในอินเดีย

Mémoires sur les coutumes du Cambodge = บันทึกเรื่องขนบธรรมเนียมของกัมพูชา

Monographie de la semi-voyelle labiale en sino-annamite et en annamite = การศึกษาอย่างละเอียดเรื่องเสียงริมฝีปากกึ่งสระในภาษาจีนอันนัม และในภาษาอันนัม

mur de Đồng-hói, Le = กำแพงด่องหอย

Note sur deux inscription du Champa = หมายเหตุเรื่องจารึก 2 หลักของจัมปา

Note sur la decoration cambodgienne

Note sur les Mừơng de Sơn-táy = เรื่องของชาวเมื่องในจังหวัดเซินต่าย

Note sur l’iconography de Bĕin Mãlã = หมายเหตุเรื่องประติมากรรมที่เบ็ญมาลา (Bĕin Mãlã)

Notes chinoises sur l’ Inde = จีนมองอินเดีย

Notes Chinoises sur l’Inde = จีนมองอินเดีย

Notes Chinoises sur l’Inde = จีนมองอินเดีย

Notes de bibliographie chinoise = หมายเหตุเรื่องบรรณานุกรมของจีน

Notes de bibliographie chinoise = หมายเหตุเรื่องเอกสารจีน

Notes de bibliographie chinoise =หมายเหตุเรื่องบรรณานุกรมของจีน

Notes de Bibliographie japonaise = หมายเหตุบรรณานุกรมของญี่ปุ่น

Notes d’ épigraphie = หมายเหตุเรื่องจารึก

Notes d’ épigraphie = หมายเหตุเรื่องจารึก

Notes d’archéologique bouddhique = หมายเหตุเรื่องสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา

Notes d’épigraphie = หมายเหตุจารึก

Notes d’épigraphie = การศึกษาอักษรในจารึก

Notes d’épigraphie = ข้อสังเกตจากการศึกษาจารึก

Notes d’épigraphie = หมายเหตุจารึก

Notes ethnographiques sur diverses tribus du sud-est de l’Indochine = ลักษณะชาติพันธุ์ของชนเผ่าต่าง ๆ ในอินโดจีนตะวันออกเฉียงใต้

Notes ethnographiques sur les Kòs = หมายเหตุทางด้านมานุษยวิทยาเกี่ยวกับชาว Kò

Notes sinologiques = หมายเหตุเกี่ยวกับจีน

Notes sur la géographie ancienne du Gandhâra = สภาพภูมิศาสตร์โบราณของคันธารราษฎร์

Notes sur le culte des arbres au Tonkin = หมายเหตุเรื่องการกราบไหว้บูชาต้นไม้ที่ตังเกี๋ย

Notes sur les Chams = หมายเหตุเรื่องของชาวจาม

Notes sur les Chams = หมายเหตุเรื่องจาม

Notes sur les dates de deux inscriptions de Campá = หมายเหตุเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ในจารึก 2 หลักของจัมปา

Notes sur quelques emplacements chams de la province de Quảng-trị= หมายเหตุเรื่องถิ่นที่อยู่ของจาม จังหวัดกว๋างตรี

Notes sur une crémation chez les Chams = ประเพณีการเผาศพของชนเผ่าจาม

Notes sur une statue du Gandhāra conservé au musée Lahore = หมายเหตุเทวรูปคันธารราษฎร์ที่พิพิธภัณฑ์ลาฮอร์

Notre d’épigraphie = การอ่านจารึก

Notre transcription du cambodgien = การถ่ายทอดคำในภาษาเขมร

Notre transcription du chinois = การถ่ายทอดเสียงในภาษาจีน

Nouvelles recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin = ผลงานวิจัยครั้งใหม่ เรื่องวิญญาณในตังเกี๋ย

Phnom Baset = พนมบาเส็ท

Première étude sur les sources annamites de l’histoire d’Annam = การศึกษาเบื้องต้นเรื่องแหล่งประวัติศาสตร์ของอันนัม

recension pâlie dans annales d’ Ayuthya, Une = วรรณกรรมภาษาบาลีในบันทึกประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

Recherche sur la littérature laotienne = งานวิจัยเรื่องวรรณคดีลาว

Recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin — (3e série) = งานวิจัยเรื่องวิญญาณเทพเจ้าที่ตังเกี๋ย (ตอนที่ ๓)

religion des Chams, La = ศาสนาของชนชาติจาม

Rites agraires des Reungao = พิธีเกี่ยวกับที่ดินของชาวเรืองเกา (Reungao)

rites du Dông Thô, Les = พิธีโด่งโถ (Dông Thô)

saintes instructions de, Les = คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิฮองวู (1368-1398)

Sáṃkhyakàriká étudiée à la lumière de sa version chinoise, La = ส้มคียการิกาศึกษาจากฉบับภาษาจีน

sanctuaire de Po-Nagar à Nhatrang, Le = ศาสนสถานโพนาการ์ที่นาตรัง

Say-Fong, une ville morte = ไซฟอง นครแห่งอดีต

songe et l’ambassade de l’empereur Ming, Le = ความฝันและราชทูตของจักรพรรดิหมิง

songes et leur interprétation chez les Reungao,Les = ความฝันและการทำนายความฝันของชาวเรืองเกา

stèle de Ta-phrohm, La = จารึกที่ตาพรหม

Stèle de Vat Phou près de Bassac (Laos) = จารึกที่วัดภู ใกล้กับจัมปาสัก (ลาว)

Sur quelques textes anciens de chinois parlé = ตำราบางเล่มที่กล่าวถึงภาษาพูดในภาษาจีน

Tableau des souverains de Nan-Tchao = แผนผังรายพระนามกษัตริย์น่านเจ้า

temple de Vat Phu, Le = วัดภู

tombeaux des Nyuyễn, les = หลุมฝังศพของราชวงศ์เหงียน

Une bibliothèque médiévale retrouvée au Kan-sou = ห้องสมุดยุคกลางที่ Kan-sou

Upagutta et Māra = พระอุปคุปต์กับมาร

Vat Phou = วัดภู

Vayage de Song Yun dans l’Udyāna et le Gandhāra

Vieng-Chan = เวียงจันทน์

คำนำ :BEFEO

บันทึกเรื่องขนบธรรมเนียมของกัมพูชา

Rites agraires des Reungao = พิธีเกี่ยวกับที่ดินและไร่นาของชาวเรืองเกา

Tableau chronologique des dynasties annamites = ลำดับราชวงศ์กษัตริย์ของอันนัม

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้46
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้7754
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว11336
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด1911619

We have: 2 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 34.204.168.209
วันนี้: ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓