พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์กองมูดอ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์กองมูดอ
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์กองมูดอ
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
สะกาย
จังหวัด/เมือง
สะกาย
พิกัดภูมิศาสตร์
21.9325, 95.937778
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้าอนอคเปตลุน กษัตริย์อังวะในสมัยราชวงศ์นยองยาน ได้โปรดให้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากมหาเจดีย์เมืองหงสาวดี ขึ้นมาที่เมืองอังวะ ต่อมาพระเจ้าตลุงมินได้โปรดให้สร้างเจดีย์กองมูดอขึ้นเพื่อประดิษฐานพระธาตุโดยจำลองแบบมาจากมหาสถูปในลังกา
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์ประกอบด้วยอัณฑะทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ตามแบบศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระ ฐานเตี้ยๆ ในผังกลม ทั้งหมดนี้แสดงการจำลองแบบมาจากศิลปะลังกา อย่างไรก็ตาม ด้านบนเจดีย์กลับไม่ปรากฏหรรมิกาและฉัตรวลี ซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกประหลาด
สมัย/วัฒนธรรม
นยองยาน 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 22
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งชาวพม่าเชื่อว่าเป็นของจริง ถูกนำเข้ามาในอาณาจักรพม่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าบุเรงนอง เนื่องจากชาวพม่าเห็นว่าในขณะนั้น ลังกาถูกคุกคามจากชาติตะวันตกและไม่อาจดูแลพระเขี้ยวแก้วได้อีกต่อไป นอกจากนี้ พระเจ้าบุเรงนองคงปรารถนาจะสถาปนาความเป็นพระจักรพรรดิราชของพระองค์ และความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของอาณาจักรพม่าอีกด้วย จึงโปรดให้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วเข้ามาในพม่า 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี