พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์ชเวมอดอ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์ชเวมอดอ
ชื่องานศิลปะ : ชื่ออื่น
พระมุเตาว์
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ชเวมอดอ
ชื่อแหล่ง : ชื่ออื่น
พระมุเตาว์
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
พะโค
จังหวัด/เมือง
พะโค
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
17.336667, 96.498056
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เจดีย์ชเวมอดอ เชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับเจดีย์ชเวดากอง ถือว่าเป็นพระมหาธาตุสำคัญของเมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโคซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมอญ เดิมตั้งอยู่นอกเมือง ต่อมาพระเจ้าบุเรงนองทรงสร้างเมืองหงสาวดีใหม่โดยรวมเจดีย์ชเวดมอดอเข้าไปภายในเมืองด้วย
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์มอญมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือ แผนผังเป็นแปดเหลี่ยมเพิ่มมุม ฐานลาดเอียง ไม่มีบันไดขึ้นและลานประทักษิณด้านบน รวมถึงสถูปิกะมักประดับอยู่ด้านล่างเสมอ และมีปลีที่ยืดยาวเหมือนปลีกล้วย ทั้งหมดนี้แตกต่างไปจากเจดีย์แบบพม่าแท้ทุกประการ เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดภายหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ศิลปกรรมของเจดีย์องค์นี้จึงเป็นสมัยปัจจุบันซึ่งมีสัดส่วนไม่งดงามเท่าเจดีย์องค์เดิม
สมัย/วัฒนธรรม
หงสาวดี 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 21
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ตำนานเจดีย์ชเวมอดอ กล่าวว่า พ่อค้าอุบาสกสองคน ได้อัญเชิญพระเกศธาตุมาประดิษฐานไว้ที่นี่ ตำนานดูเหมืนว่าจะลอกเลียนตำนานตปุสสะ-ภัลลิกะของเจดีย์ชเวดากอง 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี