พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์ติโลมินโล

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์ติโลมินโล
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ติโลมินโล
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
พิกัดภูมิศาสตร์
21.178611, 94.879167
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้านันตวงมยาหรือพระเจ้าติโลมินโลโปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้น โดยตำนานกล่าวว่าโปรดให้สร้างขึ้นในตำแหน่งที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทเนื่องจากฉัตรได้เอนเข้าหาพระองค์
ลักษณะทางศิลปกรรม
เป็นเจตียวิหารสองชั้นที่พยายามจำลองแบบเจดีย์สูลามณีซึ่งสร้างขึ้นโดยรัชกาลก่อนหน้า โดยปรากฏการซ้อนกันของเรือนธาตุชั้นล่างกับชั้นบน ชั้นล่างเป็นแกนกลางขนาดใหญ่รับน้ำหนักเจตียวิหารในผังแบบครรถคฤหะ-มณฑปด้านบน ส่วนยอดนั้นเป็นยอดศิขระ รูปแบบทั้งหมดนี้ไม่แตกต่างไปจากเจดีย์สูลามณี เจตียวิหารสองชั้นนี้ถือเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะพุกามตอนปลาย โดยปรากฏมาก่อนที่เจดีย์สัพพัญญูในรัชกาลพระเจ้าอลองสิทธุ และกลายเป็นที่นิยมในรัชกาลพระเจ้านรปติสิทธุและพระเจ้านันตวงมยา
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท