พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์สูลามณี

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์สูลามณี
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์สูลามณี
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
พิกัดภูมิศาสตร์
21.164722, 94.881111
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้านรปติสิทธุโปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้น
ลักษณะทางศิลปกรรม
เป็นเจตีวิหารสองชั้นที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในศิลปะพุกาม โดยปรากฏกการซ้อนกันของเรือนธาตุชั้นล่างกับชั้นบน ชั้นล่างเป็นแกนกลางขนาดใหญ่รับน้ำหนักเจตียวิหารในผังแบบครรถคฤหะ-มณฑปด้านบน ส่วนยอดนั้นเป็นยอดศิขระเจตียวิหารสองชั้นนี้ถือเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะพุกามตอนปลาย โดยปรากฏมาก่อนที่เจดีย์สัพพัญญูในรัชกาลพระเจ้าอลองสิทธุ และจะปรากฏต่อไปกับเจดีย์ติโลมินโลซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้านันตวงมยาด้วย
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี