พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์ธรรมยังจี

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์ธรรมยังจี
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ธรรมยังจี
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
พิกัดภูมิศาสตร์
21.161944, 94.872778
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้านรถุโปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้น โดยมีตำนานที่สัมพันธ์กับความโหดร้ายของพระองค์ เช่น ถ้าช่างคนใดสออิฐไม่สนิทจะถูกทำทา เป็นต้น ตำนานยังเล่าต่อว่าเจดีย์องค์นี้สร้างไม่สำเร็จก็เนื่องด้วยพระเจ้านรถุถูกปลงพระชนม์ก่อน
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์ธรรมยังจี เป็นเจดีย์ที่พยายามจำลองแบบอานันทเจดีย์อย่างชัดเจน คือ มีการสร้างเจดีย์ในผังกากบาท ด้านบนมีหลังคาลาดรองรับศิขระ ภายในมีทางประทักษิณและมีมณฑปสี่ทิศ อย่างไรก็ตาม ทางประทักษิณชั้นในสุดและครรภคฤหะสี่ทิศกลับถูกถมให้กลายเป็นแกนกลาง เปลี่ยนใจในภายหลังนี้อาจแสดงความไม่มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหรือความไม่แน่ใจของสถาปนิก
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี