พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์ชเวกูจี

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์ชเวกูจี
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ชเวกูจี
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
พิกัดภูมิศาสตร์
21.170556, 94.862222
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้าอลองสิทธุโปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้น
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์ชเวกูจี ถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างศิลปะพุกามตอนต้นที่นิยมความมืดทึบและศิลปะพุกามตอนปลายที่นิยมความสูงโปร่งและสว่าง โดยในระยะนี้ เจดีย์มีการเจาะประตูที่กึ่งกลางด้านของเรือนธาตุ และยังเจาะหน้าต่างโดยไม่มีแผงมากั้นแล้ว ทั้งหมดนี้ทำให้ภายในสว่างกว่าเจดีย์ในรัชกาลพระจันสิตถา ยิ่งกว่านั้น ชั้นหลังคาก็มิได้อยู่ในรูปของหลังคาลาดอีกต่อไปแล้ว แต่กลายเป็นชั้นหลังคาบานบัวซ้อนกันหลายชั้นในรูปของปีระมิดขั้นบันได ซึ่งแสดงแนวโน้มไปสู่รูปแบบชั้นหลังคาในศิลปะพุกามตอนปลายอย่างชัดเจน
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี