พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์กุพโยคจีที่มยิงกบา

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์กุพโยคจีที่มยิงกบา
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์กุพโยคจีที่มยิงกบา
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
ที่ตั้ง
มยิงกบา
พิกัดภูมิศาสตร์
21.157222, 94.860556
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เจ้าชายราชกุมาร โปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระเจ้าจันสิตถาในยามที่พระองค์ประชวรในวาระสุดท้าย โดยจารึกมยาเซดีย์ได้กล่าวถึงการกระทำบุญของเจ้าชายราชกุมารโดยละเอียดว่ามีการสร้างพระพุทธรูปทองคำเพื่ออุทิศให้กับพระเจ้าจันสิตถาด้วย
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดียวิหารสมัยพุกามตอนต้น ซึ่งนิยมเรือนธาตุทรงเตี้ยและมืดทึบ ด้วยเหตุนี้ หน้าต่างโดยรอบของเจดีย์จึงปิดทึบไปด้วยแผง รูปแบบหน้าต่างเองก็ประดับไปด้วยเคล็กสั้นๆตามแบบพุกามตอนต้น ด้านบนปรากฏหลังคาลาดซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของเจดีย์ในสมัยพุกามตอนต้น ด้านบนสุดปรากฏศิขระในลักษณะเดียวกับเจดีย์นาคยนและอานันทเจดีย์ คือศิขระที่มีซุ้มประดับที่เก็จประธาน อันเป็นรูปแบศิขระที่นิยมในรัชกาลนี้
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
ภายในมีจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจำนวนมาก เช่น เรื่องการสังคายนาในพุทธศาสนาเถรวาท พุทธประวัติและชาดก อย่างไรก็ตามยังปรากฏรูปพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานแทรกอยู่ด้วย 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี