พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์อเพยาทนะ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์อเพยาทนะ
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์อเพยาทนะ
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
พิกัดภูมิศาสตร์
21.148889,, 94.8575
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้าจันสิตถาโปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้น โดยมีตำนานกล่าวว่าพระนางอเพยทนะหรืออภัยรัตนาทรงเสด็จมาที่นี่เพื่อพบกับพระเจ้าจันสิตถาในขณะที่ทรงหลบหนีความพิโรธของพระเจ้าสอลู
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดียวิหารสมัยพุกามตอนต้น ซึ่งนิยมเรือนธาตุทรงเตี้ยและมืดทึบ ด้วยเหตุนี้ หน้าต่างโดยรอบของเจดีย์จึงปิดทึบไปด้วยแผง รูปแบบหน้าต่างเองก็ประดับไปด้วยเคล็กสั้นๆ ตามแบบพุกามตอนต้น ด้านบนปรากฏหลังคาลาดซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของเจดีย์ในสมัยพุกามตอนต้น ด้านบนสุดปรากฏเจดีย์ยอดแบบปาละ ซึ่งประกอบด้วยบัลลังก์ในผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม และปล้องไฉนที่ประดับไปด้วยเกล็ด เจดีย์อเพยทนะถือเป็นตัวอย่างสำคัญของเจตีวิหารหรือกู่ในศิลปะพุกามตอนต้น รัชกาลพระเจ้าจันสิตถาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
แม้ว่าจะอุทิศให้กับพุทธศาสนาเถรวาท แต่ภายในมีจิตรกรรมที่ปรากฏพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานจำนวนมาก แสดงอิทธิพลปาละจากอินเดียภาคเหนือที่เข้ามาอย่างท่วมท้นในศิลปะพุกาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี