พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์นันปยะ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์นันปยะ
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์นันปยะ
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
พิกัดภูมิศาสตร์
21.152222, 94.858611
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
-
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจตียวิหารในระยะแรกสุดของศิลปะพุกาม เป็นอาคารทรงศิขระที่ยังคงมีการประดับกูฑุคล้ายคลึงกับศิลปะอินเดียเหนือ มีหน้าต่างบิดทึบจำนวนสามบานต่อด้านซึ่งตรงกับแนวความคิดของศิลปะพุกามตอนต้นที่ต้องการให้ภายในมืดทึบ ภายในอาคารปรากฏเสาสี่ต้นรองรับยอดศิขระ โดยรอบปรากฏภาพสลักพระพรหมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่ปรากฏเฉพาะที่นี่เท่านั้นจากรูปแบบของศิขระและลวดลายประดับที่ยังคล้ายคลึงศิลปะอินเดียอยู่มาก จากกำหนดอายุโบราณสถานแห่งนี้อยู่ในสมัยพุกามตอนต้น
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ตำนานมักเชื่อมโยงเจดีย์นันปยะว่าเกี่ยวข้องกับพระเจ้ามนูหะ ผู้สร้างปฏิมาฆระมนูหะซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกัน แม้ว่าไม่อาจยืนยันว่าตำนานนี้มีความเป็นจริงมาน้อยเพียงใด แต่เจดีย์นันปยะก็สร้างขึ้นในสมัยพุกามตอนต้นซึ่งสอดรับกับตำนานนี้ 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี