พม่า / สถาปัตยกรรม

 หอพระไตรปิฎก

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
หอพระไตรปิฎก
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
หอพระไตรปิฎก
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
21.171111, 94.913333
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้าอโนรธาเสด็จยกทัพลงไปตีเมืองสะเทิม เพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกเถรวาทขึ้นมาที่เมืองพุกาม เนื่องจากพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์มอญในขณะนั้นไม่ยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์ หลังจากที่ตีเมืองสะเทิมสำเร็จและได้อัญเชิญพระไตรปิฎกแล้ว พระเจ้าอโนรธาได้สร้างหอพระไตรปิฎกประดิษฐาน
ลักษณะทางศิลปกรรม
เป็นตัวอย่างอาคารทรงปราสาท (ปยาทาด) ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งศิลปะพม่า เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทึบ โดยมีหลังคาลาดซ้อนชั้นกันหลายชั้น ทรงค่อนข้างเตี้ย อาคารแบบนี้ต่อมาจะเป็นต้นเค้าให้กับปยาทาดที่ยืดสูงในศิลปะอมรปุระ-มัณฑเล แม้ว่าไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าอาคารหลังนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโนรธาเพื่อเก็บพระไตรปิฎกจริงหรือไม่ แต่จากรูปแบบอาคารแสดงให้เห็นว่าสร่างขึ้นในสมัยพุกามตอนต้นอย่างแน่นอน
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี