พม่า / ประติมากรรม

 ลายหน้ากาลคายพวงมาลัย-พวงอุบะ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ลายหน้ากาลคายพวงมาลัย-พวงอุบะ
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ติโลมินโล
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
พิกัดภูมิศาสตร์
21.161944, 94.903333
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้านันตวงมยาหรือพระเจ้าติโลมินโลโปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้น โดยตำนานกล่าวว่าโปรดให้สร้างขึ้นในตำแหน่งที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทเนื่องจากฉัตรได้เอนเข้าหาพระองค์
ลักษณะทางศิลปกรรม
ที่ด้านบนของเรือนธาตุเจตียวิหารในศิลปะพุกาม ย่อมประดับด้วยลายหน้ากาลคายพวงมาลัย-พวงอุบะเสมอ ลวดลายดังกล่าวปรากฏมาก่อนในศิลปะปาละก่อนที่จะได้รับความนิยมอย่างมากในศิลปะพุกาม ลวดลายดังกล่าวยังแสดงให้เห็นความปรารถนาที่จะให้เรือนธาตุได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้สดเสมอ
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี