พม่า / ประติมากรรม

 ซุ้มหน้าต่างของเจดีย์กุพโยคจีที่มยิงกาบา

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ซุ้มหน้าต่างของเจดีย์กุพโยคจีที่มยิงกาบา
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์กุพโยคจีที่มยิงกาบา
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
พิกัดภูมิศาสตร์
21.161944, 94.903333
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
เจ้าชายราชกุมาร โปรดให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพ่ออุทิศให้กับพระเจ้าจันสิตถาในยามที่พระองค์ประชวรในวาระสุดท้าย โดยจารึกมยาเซดีย์ได้กล่าวถึงการกระทำบุญของเจ้าชายราชกุมารโดยละเอียดว่ามีการสร้างพระพุทธรูปทองคำเพื่ออุทิศให้กับพระเจ้าจันสิตถาด้วย
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์กุพโยคจีถือเป็นตัวอย่าง “หน้าต่างซ้อนยอดปราสาท” ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในศิลปะพุกาม ซุ้มหน้าต่างมีแผ่นหินมาปิดเพื่อควบคุมแสงให้เข้าไปภายในได้น้อยตามสุนทรียภาพแบบพุกามตอนต้น ด้านบนปรากฏหน้าบันซึ่งเจาะรูทำให้แสงเข้าไปภายในได้มากขึ้น ซุ้มเคล็กมีลักษณะเป็นเคล็กสั้นและเอียงเข้าหาจุดศูนย์กลางตามแบบพุกามตอนต้น ด้านบนปรากฏการซ้อนยอดปราสาทที่ประกอบด้วยหลังคาลาดและมียอดอามลกะตามแบบอินเดียเหนือ
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี