พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์ชินดัตมยินดัต

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์ชินดัตมยินดัต
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ชินดัตมยินดัต
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มอญ
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
-, -
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
-
ลักษณะทางศิลปกรรม
ศิลปะมอญสะเทิม เจริญขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 12-16 ในแถบปากแม่น้ำอิระวดีและสาละวินทางตอนใต้ของประเทศพม่า เจดีย์องค์นี้ก็คงเป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งภายใต้สกุลศิลปกรรมดังกล่าว ฐานเจดีย์สร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งเป็นวัสดุที่ศิลปะมอญสะเทิมนิยม ฐานมีการแบ่งเป็นช่องๆ โดยแต่ละช่องบรรจุรูปสัตว์ เช่น ช้างหรือสิงห์เป็นต้น เค้าโครงของเจดีย์แบบนี้คล้ายคลึงกับศิลปะทวารวดีอย่างมาก จนอาจมีความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่ง
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะมอญสะเทิม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 12-16
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี