พม่า / ประติมากรรม

 หน้าต่างของเจดีย์นันปยะ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
หน้าต่างของเจดีย์นันปยะ
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์นันปยะ
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
ที่ตั้ง
Myinkaba
พิกัดภูมิศาสตร์
21.148889, 94.8575
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ลักษณะทางศิลปกรรม
หน้าต่างของแจดีย์นันปยะถือเป็นหน้าต่างของเจตียวิหารในระยะแรกสุดของศิลปะพุกาม เป็นหนาต่างที่มีแผ่นหินมาปิดทำให้ภายในอาคารมืดทึบ ซึ่ถือเป็นสุนทรียภาพในสมัยพุกามตอนต้น ซุ้มเคล็กที่นี่เป็นเคล็กสั้นและเอียงเข้าหาจุดศูนย์กลางตามแบบพุกามตอนต้น ที่เสาติดผนังเองก็ปรากฏกาบบนแต่ไม่มีกาบล่างและประจำยามอก ซึ่งถือเป็นกาบในระยะแรกสุดของศิลปะพุกาม
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
แม้ว่าศาสนสถานแห่งนี่สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพุทธ เถรวาท แต่ที่เคล็กด้านบนสุดกลับปรากฏรูปพระลักษมี เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ แม้ว่าเทพีองค์นี้จะเป็นเทพีในศาสนาฮินดู แต่ความอุดมสมบูร์ณนั้นก็ถือเป็นมงคลที่ปรากฏทั้งสองศาสนา 
คำสำคัญ
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี