เวียดนาม / ประติมากรรม

 มุขลึงค์ประธานในปราสาทโพกลวงการาย

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มุขลึงค์ประธานในปราสาทโพกลวงการาย
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ปราสาทโพกลวงการาย
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
นิญถ่วน
จังหวัด/เมือง
ญาจาง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
11.601667, 108.946667
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
ปราสาทโพกลวงการายสร้างขึ้นในระยะที่อาณาจักรจามได้เสื่อมถอยลงเนื่องด้วยการโจมตีของพวกเวียดนาม จนศูนย์กลางย้ายไปอยู่แถงปาณฑุรังคะอีกครั้งหนึ่ง ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในศิลปะสมัยหลังที่อุทิศให้กับพระศิวะและถือเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในศิลปะสมัยหลังด้วย
ลักษณะทางศิลปกรรม
พระเศียรของพระศิวะที่มุขลึงค์ประธานของปราสาทโพกลวงการาย มีลักษณะสำคัญตามแบบศิลปะในสมัยหลังโดยทั่วไป กล่าวคือ พระพักตร์มีเคราตามอิทธิพลจีน/เวียดนาม และสวมมงกุฎเป็นทรงกระบอกซึ่งถือเป็นมงกุฎหนึ่งในสองแบบที่นิยมในศิลปะสมัยหลัง มงกุฎอีกแบบหนึ่งที่นิยมในระยะนี้ก็คือแบบกระบังหน้า
สมัย/วัฒนธรรม
สมัยหลัง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 19-22
ศาสนา
ฮินดู 
ลัทธิ/นิกาย
ไศวนิกาย 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
พระศิวะโดยปกติจะแสดงในรูปของการไม่เป็นรูปมนุษย์ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุด ไม่มีรูป แต่พระองค์อาจแสดงพระพักตร์ของพระองค์บนลึงค์ได้เพื่อบ่งบอกว่าพระองค์ทรงสามารถแสดงได้ในรูปของการมีและการไม่มีรูป 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
ศิวลึงค์ซึ่งมีพระพักตร์ของพระศิวะอยู่บนศิวลึงค์จะเรียกว่า “มุขลึงค์” หรือลึงค์ที่มีหน้า (มุข แปลว่าหน้า) พบมาแล้วตั้งแต่ศิลปะอินเดีย และพบบ้างในศิลปะขอม ทวารวดีและจาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี