พม่า / จิตรกรรม

 เทวดาด้านบนเพดาน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เทวดาด้านบนเพดาน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์จอกตอจี
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
อมรปุระ
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
21.894167, 96.064722
ประเภทงานศิลปะ
จิตรกรรม
ประวัติการสร้าง
พระเจ้าปกันมินโปรดให้สร้างเจดีย์จอกตอจีขึ้นในเมืองอมรปุระโดยจำลองอานันทเจดีย์แห่งเมืองพุกาม อย่างไรก็ตาม ภายในเจดีย์กลับปรากฏจิตรกรรมที่แตกต่างไปจากอานันทเจดีย์อย่างสิ้นเชิง
ลักษณะทางศิลปกรรม
จิตรกรรมของจอกตอจีมีประเด็นอิทธิพลไทยอย่างชัดเจนในหลายเครื่อง โดยเฉพาะการเขียนภาพเทวดาแบบไทยและหน้ายักษ์ตามแบบไทยซึ่งแสดงการเขียนมงกุฎ กรรเจียกและพรายโอษฐ์ตามแบบหัวโขนไทยอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เป็นไปได้ที่จิตรกรรมดังกล่าวอาจวาดขึ้นโดยช่างผู้เป็นลูกหลานของชาวสยามที่ถูกกวาดต้อนไปพม่าจากคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
สมัย/วัฒนธรรม
อมรปุระ-มัณฑเล 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี