พม่า / จิตรกรรม

 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพัน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพัน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์โลกาเทียกพัน
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
21.165, 94.865278
ประเภทงานศิลปะ
จิตรกรรม
ประวัติการสร้าง
เจดีย์โลกาเทียกพัน เป็นเจดีย์ขนาดเล็กไม่ไกลจากเจดีย์ชเวซานดอมากนัก ไม่มีประวัติว่าผู้ใดสร้างหรือสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้ว คอนข้างแน่ชัดว่าเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยพุกามตอนกลาง ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17
ลักษณะทางศิลปกรรม
ภาพเล่าเรื่องดังกล่าวแสดงรูปแบบตามแบบปาละอย่างมาก เช่น การใช้สีโทนร้อนเป็นหลัก ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ปยาทาดหรือปราสาทที่มีหลังคาลาดซ้อนกันหลายชั้นกลับเป็นลักษณะเฉพาะของพุกามเอง ปยาทาดนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอาคารเครื่องไม้ในสมัยพุกามซึ่งปัจจุบันไม่หลงเหลืออยู่แล้ว
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 17
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ตามตำนาน ด้านบนเขาพระสุเมรุเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สวรรค์ของพระอินทร์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับและเทศน์โปรดพุทธมารดา 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
จากภาพที่เห็น พระพุทธองค์ทรงประทับในปราสาท ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเสด็จโปรดพุทธมารดา ซึ่งน่าจะหมายถึง “ไพชยนต์มหาปราสาท” หรือปราสาทของพระอินทร์ด้านบนยังปรากฏเจดีย์อีกสององค์บนสวรรค์ คือเจดีย์จุฬามณีและทุสสเจดีย์ 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี