พม่า / จิตรกรรม

 ส่วนหนึ่งจากพุทธประวัติ 8 ตอน จิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพัน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ส่วนหนึ่งจากพุทธประวัติ 8 ตอน จิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพัน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์โลกาเทียกพัน
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
มัณฑเลย์
จังหวัด/เมือง
พุกาม
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
21.165, 94.865278
ประเภทงานศิลปะ
จิตรกรรม
ประวัติการสร้าง
เจดีย์โลกาเทียกพัน เป็นเจดีย์ขนาดเล็กไม่ไกลจากเจดีย์ชเวซานดอมากนัก ไม่มีประวัติว่าผู้ใดสร้างหรือสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้ว คอนข้างแน่ชัดว่าเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยพุกามตอนกลาง ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17
ลักษณะทางศิลปกรรม
ภาพเล่าเรื่องดังกล่าวแสดงรูปแบบตามแบบปาละอย่างมาก เช่น การใช้สีโทนร้อนเป็นหลัก ฯลฯ ทั้งหมดนี้คล้ายคลึงกับภาพวาดในคัมภีร์ใบลานซึ่งพบทั้งในอินเดียตะวันออกและในพม่าด้วย
สมัย/วัฒนธรรม
พุกาม 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 17
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
เถรวาท 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
จิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพัน เป็นตัวอย่างการประสานกันทางประติมานวิทยาระหว่างประติมากรรมและจิตรกรรมได้ดีที่สุด เนืองจากทั้งประติมากรรม (พระพุทธรูปองค์กลาง – แทนตอนตรัสรู้) กับจิตรกรรม (พุทธประวัติอื่นๆอีก 7 ตอน) ได้ถูกออกแบบให้แสดงภาพอัษฏมหาปาฏิหาริย์ (พุทธประวัติที่สำคัญแปดตอน) ทั้งหมดนี้แสดงการจำลองจากประติมกรรม “อัษฏมหาปาฏิหาริย์”.ซึ่งนิยมในศิลปะปาละมาก่อน และแสดงให้เห็นว่าสถานที่สำคัญฯทั้งแปดนี้คงเคยเป็นสถานที่แสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์ละเป็นที่นิยมของผู้แสวงบุญ 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
จากภาพที่เห็น เป็นพุทธประวัติสามตอน อันได้แก่ ตอนปราบช้างนาฬาคีรี (ด้านบน) ตอนแสดงปฐมเทศนา (กลาง) และตอนรับบาตรจากพญาวานร (ด้านล่าง) ประติมานวิทยาของภาพทั้งสามนี้เลียนแบบมาจากประติมานวิทยาปาละ อย่างไรก็ตาม ประติมานวิทยาแบบพื้นเมืองก็ได้ปรากฏปะปนอยู่บ้าง เช่น การซ้อนกันของช้างนาฬาคีรีสองตัวในกรณีของตอนปราบช้างฯ เป็นต้น ด้านบสุดของภาพปรากฏกองทัพมารซึ่งคงประกอบเป็นส่วนหนึ่งของตอนมารวิชัย 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี