อินโดนีเซีย / สถาปัตยกรรม

 บุโรพุทโธ

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
บุโรพุทโธ
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
บุโรพุทโธ
ประเทศ
อินโดนีเซีย
รัฐ/แขวง
ไม่ปรากฏ
จังหวัด/เมือง
ไม่ปรากฏ
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
-7.608, 110.204
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
บุโรพุทโธ เป็นสถูปในพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย สร้างขึ้นโดยราชวงศ์ไศเลนทร์ผู้นับถือพุทธศาสนามหายาน ซึ่งเป็นระยะเดียวกับการสร้างจันทิปะวนและจันทิเมนดุรต
ลักษณะทางศิลปกรรม
สถูปประกอบไปด้วยฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมจำนวนห้าชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยทางประทักษิณที่มีภาพเล่าเรื่องทางพุทธศาสนามหายานประดับ แต่ละด้านยังปรากฏซุ้มจระนำประดิษฐานพระธยานิพุทธทั้งสี่ด้าน แต่ละด้านปรากฏพระธยานิพุทธในมุทราต่างๆกันออกไป เช่น พระอักโษภยะแสดงปางมารวิชัยทางด้านทิศตะวันออก พระรัตนสัมภวะแสดงปางประทานพรทางด้านทิศใต้เป็นต้น ด้านบน มีฐานเขียงกลมประดิษฐานสถูปโปร่งบรรจุพระไวโรจนะซึ่งแสดงปางปฐมเทศนาและสถูปทึบตรงกลางซึ่งมหายถึงพระอาทิพุทธ
สกุลช่าง
-
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 14
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
มหายาน 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
บุโรพุทโธสร้างขึ้นตามระบบ “มณฑล” หรือการจำลองจักรวาลในพุทธศาสนามหายาน ด้วยเหตุนี้ จึงกำหนดให้ฐานด้านล่างสุดตรงกับกามภูมิอันเป็นภูมิของคนที่มัวเมาในกิเลส มีพระมานุษิพุทธเป็นพระพุทธเจ้าประจำภูมิ ถัดมาได้แก่ฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมตรงกับรูปภูมิ ซึ่งยังคงเป็นภูมิที่ต้องการรูป มีพระธยานิพุทธเป็นพระพุทธเจ้าประจำภูมิ ถัดขึ้นไปด้านบนสุดเป็นฐานเขียงกลมที่ประดิฐานสถูป ฐานส่วนนี้ตรงกับอรูปภูมิซึ่งพระอาทิพุทธเป็นพระพุทธเจ้าประจำภูมิ 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
ภูมิต่างๆ ยังถูกแสดงด้วยภาพเล่าเรื่องกล่าวคือ กามภูมิสมลักภาพตามคัมภีร์กรรมวิภังค์ อันแสดงถึงคนที่มัวเมาในกิเลส และคัมภีร์ลลิตวิสตระ อันแสดงถึงเรื่องพุทธประวัติของพระศรีศากยมุนี พระมานุษิพุทธในกามภูมิ ถัดขึ้นไปปรากฏภาพเล่าเรื่องตามคัมภีร์คัณฑวยุหสูตร อันแสดงภาพความพยายามแสวงหาทางหลุดพ้นของพระสุธน 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี