สิงคโปร์ / สถาปัตยกรรม

 มัสยิดจามา

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มัสยิดจามา
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดจามา
ประเทศ
สิงคโปร์
รัฐ/แขวง
สิงคโปร์
จังหวัด/เมือง
สิงคโปร์
พิกัดภูมิศาสตร์
1.282778, 103.845556
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
มัสยิดจามา ตั้งอยู่ในย่านคนจีน (China Town) เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ สร้างขึ้นใน พ .ศ.2369 โดยชาวทมิฬที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยตั้งยู่ใกล้กับเทวาลัยศรีมารีอัมมาน อันเป็นเทวาลัยชองชาวทมิฬที่นับถือศาสนาฮินดู
ลักษณะทางศิลปกรรม
ประตูทางเข้าของมัสยิดจามามีหอคอยปลอมจำนวนสองหอขนาบทางเข้า หอคอยนี้มีองค์ประกอบคือ เป็นหอคอยสี่เหลี่ยมซ้อนขึ้นไปหลายชั้นตามแบบหอคอยที่นากอร์ดารกาห์ (Nagore Dargah) อันเป็นสุสานของ Sufi Saint องค์สำคัญในรัฐทมิฬนาฑุ อินเดียใต้ หอคอยแบบนี้ยังปรากฏที่สุสานนากอร์ดารกาห์จำลองในสิงคโปร์และที่ปีนังอีกด้วย
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
อิสลาม 
คำสำคัญ
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี