อินโดนีเซีย / ประติมากรรม

 ภาพเล่าเรื่องตามคัณฑวยุหสูตร

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ภาพเล่าเรื่องตามคัณฑวยุหสูตร
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
บุโรพุทโธ
ประเทศ
อินโดนีเซีย
รัฐ/แขวง
ชวา ภาคกลาง
จังหวัด/เมือง
ไม่ปรากฏ
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
-7.607778, 110.203611
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
บุโรพุทโธ เป็นสถูปในพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย สร้างขึ้นโดยราชวงศ์ไศเลนทร์ผู้นับถือพุทธศาสนามหายาน บุโรพุทโธ สร้างขึ้นตามระบบมณฑล โดยวางแผนผังจำลองจักรวาลตามพุทธพุทธศาสนาลัทธิมหายาน โดยภาพสลักในแต่ละชั้นล้วนแต่เป็นตัวแทนของภาพภูมิในพุทธศาสนา อันได้แก่ ภาพสลักชั้นล่าง.ซึ่งแทนกามภูมินั้น สลักภาพตามคัมภีร์กรรมวิภังค์อันเกี่ยวข้องกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วของปุถุชน ถัดขึ้นมาได้แก่ภาพสลักตามคัมภีร์ลลิตวิสตระและภาพชาดก อันเป็นภาพตัวแทนของพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี ซึ่งถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างกามภูมิกับรูปภูมิ ถัดขึ้นไปจึงได้แก่ภาพสลักตามคัมภีร์คัณฑวยุหสูตร คัมภีร์ที่สลักเรื่องพระสุธนผู้แสวงหาโมกขธรรมอันตรงกับรูปภูมิ
ลักษณะทางศิลปกรรม
รูปแบบศิลปะของภาพสลักที่บุโรพุทโธมีความคล้ายคลึงศิลปะอินเดียเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบเครื่องแต่งกายของประติมากรรม ข้าวของเครื่องใช้ ตัวละครที่กลมกลึงและมีการเว้นพื้นที่ว่างเปล่า ทั้งหมดนี้แสดงว่าศิลปะชวาภาคกลางมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับศิลปะอินเดีย ตำนาน/เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้อง
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 13-15
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
มหายาน 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
คัมภีร์คัณฑวยุหสูตรเป็นพระสูตรที่สำคัญที่สุดพระสูตรหนึ่งในฝ่ายมหายาน โดยเล่าเรื่อง “พระสุธน” ผู้แสวงหาการตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์ (Conduct of Bodhisattva) โดยการแสวงบุญเพื่อหาครูผู้จะชี้ทางไปสู่การเป็นพระโพธิสัตว์ดังกล่าว ครูทั้ง 55 คนของพระสุธนนั้นเรียกว่า “กัลยาณมิตร” หรือเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรของพระสุธนมีทั้งพระโพธิสัตว์ เช่น พระโพธิสัตว์มัญชุศรีอันเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแห่งความกรุณา พระโพธิสัตว์ไมเตรยะอันเป็นอนาคตพุทธ และพระโพธิสัตว์สมันตภัทรแห่งการปฏิบัติและตรัสรู้ธรรมเป็นต้น ภาพนี้เป็นภาพพระโพธิสัตว์สมัตภัทร พระโพธิสัตว์แห่งจักรวาล ซึ่งถือรัตนตรัยในพระหัตถ์ กำลังสนทนานิมิตของพระพุทธเจ้าทั่วทุกหนแห่งในจักรวาลให้พระสุธน เห็น พระสุธนจึงได้ตรัสรู้ธรรม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี