Print this page

ซุ้มประตูแยกที่ปุระเกห็น

ลักษณะทางศิลปกรรม

ซุ้มประตูแยก หรือที่เรียกกันในภาษาบาหลี จันทิเบนตาร์ (Candi Bentar) ถือเป็นลักษณะเฉพาะในศิลปะนี้ ซุ้มประตูดังกล่าวประกอบด้วยเรือนธาตุและยอดปราสาทที่ถูกผ่าครึ่ง โดยพื้นที่ที่ถูกผ่าตรงกลางไม่มีลวดบัวใดๆ

ซุ้มประตูแยก มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันความชั่วร้ายเช่นเดียวกับซุ้มประตูที่มียอด

ตำนาน/เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้อง ซุ้มประตูแยกมักถูกเปรียบเทียบกับตำนานพื้นเมืองบาหลี ที่กล่าวว่า ในตอนสร้างเกาะบาหลี เทพเจ้าได้แบ่งภูเขาออกเป็นสองลูก คือภูเขาบาตูร์และเขาอากุง

Additional Info

	รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

Project Manager

สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร Ph.D. (History of Art), National Museum Institute New Delhi, India

ผลงานทางวิชาการ หนังสือ /ตำรา /บทความ พระพุทธรูปในศิลปะอินเดีย พ.ศ.2551 งานวิจัย ลายพันธุ์พฤกษาในศิลปะคุปตะ-วกาฎกะ และประเด็นเชื่อมโยง กับลวดลายในศิลปะทวารวดีทางภาคกลางของประเทศไทย ศิลปะปาละกับอิทธิพลต่อศิลปะไทย

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

Related items