แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูล 2018

คำชี้แจง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ ศมส. มีความประสงค์ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ ศมส. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน ศมส. จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานอิสระภายนอกคือ บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัดเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ศมส. จึงใคร่ขอเวลาท่านสักเล็กน้อย เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคำถามต่อไปนี้

กรุณาเลือกที่ตัวเลขหน้าคำตอบที่ท่านเลือก ของแต่ละคำถาม
Q2
สำหรับปัจจัยต่างๆต่อไปนี้ คุณมีความพึงพอใจ มากหรือน้อยเพียงใด ในการใช้บริการครั้งนี้กับ ศมส. กรุณาให้คะแนนจาก 1 ถึง 5 คะแนน โดยที่ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจอย่างมาก และ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด โดยทำการคลิกค่าคะแนนที่คุณเลือกสำหรับแต่ละปัจจัยลงไปในตารางด้านล่าง
ไม่พึงพอใจอย่างมากไม่พึงพอใจพึงพอใจปานกลางพึงพอใจมากพึงพอใจมากที่สุด
1) ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
2) เนื้อหามีประโยชน์
3) การนำเสนอข้อมูลและผลการค้นหา
4) ความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
5) การนำทางและการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
6) ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
7) ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
8) ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ไม่พึงพอใจอย่างมากไม่พึงพอใจพึงพอใจปานกลางพึงพอใจมากพึงพอใจมากที่สุด
9) หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
10) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
11) ความเหมาะสมของสีที่ใช้
12) ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
13) การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก (Web links)
Q3
ในภาพรวมต่อกิจกรรมครั้งนี้ คุณรู้สึกพึงพอใจมากหรือน้อยเพียงใด กรุณาให้คะแนนจาก 1 ถึง 5 คะแนน คะแนน โดยที่ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจอย่างมาก และ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด โดยคลิกค่าคะแนนที่คุณเลือกสำหรับแต่ละปัจจัยลงไปในตารางด้านล่าง
ไม่พึงพอใจอย่างมากไม่พึงพอใจพึงพอใจปานกลางพึงพอใจมากพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการฐานข้อมูลของ ศมส.
Q4
สำหรับหัวข้อต่อไปนี้ คุณให้ความสำคัญมากหรือน้อยเพียงใด ในการมาใช้บริการกับ ศมส. กรุณาให้คะแนนจาก 1 ถึง 5 คะแนน โดยที่ 1 หมายถึง ไม่มีความสำคัญเลย และ 5 หมายถึง มีความสำคัญมากที่สุด โดยทำคลิกค่าคะแนนที่คุณเลือกสำหรับแต่ละหัวข้อลงไปในตารางด้านล่าง
ไม่มีความสำคัญเลยไม่มีความสำคัญมีความสำคัญปานกลางมีความสำคัญมากมีความสำคัญมากที่สุด
ด้านข้อมูลข่าวสาร
รูปแบบและเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ (สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์)
ข้อมูลส่วนตัว