แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูล 2017

คำชี้แจง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ ศมส. มีความประสงค์ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลของ ศมส. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน ศมส. จึงใคร่ขอเวลาท่านสักเล็กน้อย เพื่อตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยตัวเอง

คำถามคัดเลือกตัวอย่างที่เหมาะสม
ความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของ ศมส.

B1 : โปรดประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการฐานข้อมูล (ที่ตอบในข้อ A2) ในด้านข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบของเว็บไซต์ ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดของท่านมากที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ (แต่ละข้อ คำตอบเดียว)

พอใจมากพอใจปานกลางต่ำกว่ามาตรฐานไม่มีคุณภาพเลย
1) ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
2) เนื้อหามีประโยชน์
3) การนำเสนอข้อมูลและผลการค้นหา
4) ความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
5) การนำทางและการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บ
6) ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
7) ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
8) ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
พอใจมากพอใจปานกลางต่ำกว่ามาตรฐานไม่มีคุณภาพเลย
9) หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
10) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
11) ความเหมาะสมของสีที่ใช้
12) ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
13) การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม
การเคยเข้าร่วมในกิจกรรมของ ศมส.
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น)

Q5 : ศมส. ยินดีจะส่งมอบของที่ระลึกให้แก่ทุกท่าน ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ ตามข้างล่างนี้ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการจัดส่งของที่ระลึกไปให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เลือกของรางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ศมส. ยินดีจะส่งมอบของที่ระลึก (แฟลชไดรฟ์ 300 ชิ้น หนังสือ 5 ปก ปกละ 10 เล่ม รวม 50 เล่ม) ให้แก่ 350 ท่านแรก ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามตามเงื่อนไขที่ศมส.กำหนด
2. ผู้ที่มีสิทธิรับของที่ระลึกจะต้องเป็นผู้ที่เคยใช้ฐานข้อมูลของศมส. และ ให้ข้อมูลตามแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
3. ศมส. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข กิจกรรม ระยะเวลาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. หากปัญหาในการมอบของที่ระลึก ให้คำตัดสินของศมส.ถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้
5. ศมส. จะส่งมอบของที่ระลึกทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันนับจากวันที่สิ้นสุดการเก็บข้อมูลและได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เรียบร้อยแล้ว